О текущем моменте №7(128), 2016г. «Орден меча и орала»? — в нём нет надобности

25 сентября на сайте http://cont.ws по итогам выборов в Государственную Думу 7 го созыва, в результате которых партия «Единая Россия» получила конституционное большинство, за подписью «Малюта» была опубликована статья «Русский Орден. Конституционное большинство: путь к новой Конституции России». Оригинал статьи размещён 20.09.2016 по ссылке: http://ostkraft.ru/ru/articles/1796. Анализу жизненной состоятельности идей, высказанных в этой статье, посвящена настоящая аналитическая записка.

 1. Основные идеи анализируемой статьи
 2. Как всё имеет место быть на самом деле
  1. Как образуются «ордена»
  2. Запад есть закат, Россия есть Восход
  3. «Ордено-образующая» идея восхождения

Продолжить чтение

O novém globálním pořadu dne

Rusko v globálním historickém procesu

Vítězství SSSR nad spojenými silami Západu, včetně USA, kardinálně změnilo politickou mapu světa. Vytvořila předpoklady pro revoluce v Číně, Indii, Koreji, Vietnamu. K polovině 20. století už svět nebyl tak stejnorodý jako na jeho začátku. V Africe, Jižní a Centrální Americe, na Blízkém Východě a v Jihovýchodní Asii se objevily země, které už měly volbu – budovat socialismus nebo kapitalismus? Jinými slovy, Rusko se stalo dominantním faktorem rozvoje lidské společnosti ve 20. století, a svým ekonomickým a vojenským potenciálem druhou supervelmocí po USA. A přesto se na Západě a ve stanu liberálů kultivoval pohled na Rusko jako na jednu z nejzaostalejších zemí. Jak to vypadá s danou dominantou ve 21. století?

Jedna z hlavních podmínek nové globální agendy je to, že musí být přitažlivá pro všechny národy světa bez ohledu na jejich národnost nebo rasu a chyby historické minulosti. Na planetě Zemi se zavčas v souladu s Úmyslem nevyhnutelně zformuje jediná globální civilizace. Pokud se díváme na veškerou historii post-potopní civilizace z tohoto pohledu, pak představuje nekonečný řetěz velkých a malých válek o to, jaká bude pozemská civilizace budoucnosti. V poslední návnadě biblické strategie — „americkém snu“ — se stalo jasným, že místo pro člověka se v ní nepředpokládá a že ten „sen“ může být realizován jen na základě živočišného typu struktury psychiky, zombie a démonického typu struktury psychiky.

Výše vyložený požadavek o přechodu k nové globální agendě není produkt subjektivizmu a z něj pramenících sporů o mravech a politickém uspořádání. Je to objektivní požadavek, protože pro zabezpečení spotřebitele podle standardů „střední třídy“ USA a uskutečnění „amerického snu“ pro všechny obyvatele Země by byly třeba zdroje několika takových planet jako Země, a to při tom, že už dnes spotřebovává lidstvo přibližně za půl roku tolik zdrojů, že je na jejich obnovu třeba rok i více. Tj. při věrnosti tradicím minulosti lidstvo nevyhnutelně směřuje ke globální biosférně-sociální (ekologické) katastrofě. Takže požadavek změny globální agendy je objektivní varování pro celé lidstvo.

Продолжить чтение

О новой глобальной повестке дня

Россия в глобальном историческом процессе

Победа СССР над объединённым Западом, включая и США, кардинально изменила политическую карту мира. Она создала предпосылки для революций в Китае, Индии, Корее, Вьетнаме. К середине ХХ века мир уже больше не был так однообразен как в его начале. В Африке, Южной и Центральной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии появились страны, у которых уже был выбор — строить капитализм или социализм? Другими словами, Россия несомненно стала доминирующим фактором развития всего общества планеты Земля в ХХ веке, а по своему экономическому и военному потенциалу стала второй после США сверхдержавой мира. И, тем не менее, на Западе и в стане либералов культивировалось мнение о России, как об одной из самых отсталых стран. А как обстоит дело с этой доминантой в XXI веке?

Продолжить чтение

Pokračování analytické poznámky «О aktuální situaci» č.6 (127) Konceptuální kabala Pravoslaví a jak se může Pravoslaví transformovat

Konceptuální kabala Pravoslaví a jak se může Pravoslaví transformovat

Než si přečtete tuto poznámku, důrazně doporučujeme, abyste znovu přečítali Puškinovu «Gavriliadu», aby vstoupil do určité nálady.

Puškin psal: „Pravdu znají všichni, kromě vyvolených.“ Je to o tom, že Pravda je dostupná (na nevědomých úrovních psychiky) celé společnosti, ale je nedostupná „elitám“. Jinými slovy, vše následující v tomto textu je známo všem na úrovni obrazů (tj. na nevědomých úrovních psychiky), ale pro ty, kdo se považuje za „elitu“ společnosti, je to nedostupné. Toto je preambule, dále k podstatě.

 1. «Nová doktrína Putina»
 2. Kam se „elitě“ podít?
 3. Boží dopuštění v procesech zotročení národů
 4. Svědomí jako základ osobnostního a společenského rozvoje
 5. Závěr o dvou učeních

Продолжить чтение

Развитие записки О текущем моменте №6(127), 2016г. Концептуальная кабала Православия или как ему преобразиться

Перед чтением данной записки настоятельно рекомендуем перечитать пушкинскую «Гавриилиаду», чтобы войти в определённое настроение.

У А.С. Пушкина есть такая фраза: «Правду знают все, кроме избранных». Это о том, что истина доступна (на бессознательных уровнях психики) всему обществу, но непостижима для «элиты». Другими словами, всё последующее в этой статье — известно всем на уровне образов (т.е. на бессознательных уровнях психики), а вот для тех, кто мнит себя «элитой» общества — это знание недоступно. Это — преамбула, далее — по существу заявленной темы.

 1. «Новая доктрина Путина»
  • А как обстоят дела на Западе?
  • Что же беспокоит Запад?
 2. Куда податься «элите»?
  • Что мы знаем о хилиазме?
 3. Попущение в процессах порабощения народов
  • Догмат о жертве Праведника
  • Догмат о грехопадении
  • Догмат о Троице
 4. Совесть, как основа личностного и общественного развития
  • Об атеизмах двух видов
 5. Заключение о двух учениях
  • Реформированное православие, как основа развития России

Продолжить чтение

Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

Predslov

 1. «Druhé Evanjelium»
  • O apoštolovi Pavlovi
  • O dejinách kresťanstva
  • O Biblii a jej autoroch
  • O prácach Otcov cirkvi
  • O židoch
 2. Obdobie Čiernej Madony
  • О stave predkresťanskej Rusi
  • Hospodársky rozkvet a kult Čiernej Madony
 3. Udalosti v Európe po roku 1300
 4. Ako bola uskutočnená zámena
  • Rád templárov
  • Avignonské zajatie „pápežov“
  • Koncil v Kostnici
  • Ferraro-Florentský koncil
  • Tridentský koncil
  • Rozhodnutia Tridentského koncilu
  • Inkvizícia na Západe
  • Teoretický» základ inkvizície
  • Základné herézy. V čom je podstata?
  • Bogomilovia (katari)
  • Ariáni a osobitosti ich vierouky
  • Vzťah slovanskej viery s ariánstvom, katarmi a bogomilmi
  • Bolo na Rusi dvojvierie?
 5. «Hybridná vojna» proti Rusi
  • „Smuta“ – Nepokoje
  • Príchod Romanovcov
  • Vytvorenie mýtu o krstení Rusi — viditeľná ruka Vatikánu
  • Kedy prijal Vladimír kresťanstvo?
  • Rozkol
  • O úlohe Grékov a Kyjevčanov v organizácii rozkolu
  • Úloha židovstva
  • Nikon
  • Stav náboženstva v Rusku na konci 17. storočia
  • «Spoveď» Ignáca Soloveckého
  • Opatrenia proti «bohorúhačom»
  • Príznaky katolicizmu, ktoré sa objavili na Rusi v 17. storočí
  • Každý pracuje na toho, kto chápe viac…
  • Za Petra I.
  • Po Petrovi I.
  • Mikuláš I. a katolíci
  • Katolíci, Gréci ani kyjevskí uniáti nezvládli im zadanú úlohu

Záver

Продолжить чтение

How and why are Scriptures made «sacred»?

Preface…

 1. «The Second Gospel»
  • On the apostle Paul
  • On the history of Christianity
  • On the Bible and its components
  • On the writings of the church fathers
  • On Jews
 2. Time of the Black Madonna
  • On the state of pre-Christian Rus`
  • Economic prosperity and the cult of the Black Madonna
 3. The events in Europe after 1300
 4. How was the substitution made
  • The Council of Constance
  • The Council of Florence
  • The Council of Trent
  • Decisions of the Council of Trent
  • The Inquisition in the West
  • «Theoretical» basis for the Inquisition
  • The main heresies What is the essence?
  • The Bogomils (The Cathars)
  • The Arians and features of their religious doctrine
  • Interrelationship of Slavic religious doctrine with the Arianism, the Cathars and the Bogomils
  • Did dual faith exist in Russia?
 5. «Hybrid war» against Rus`
  • The Time of Troubles
  • Romanovs come to power
  • Creation of Rus` baptism myth — hand of the Vatican is obvious
  • When did Vladimir convert to the Christianity?
  • The Schism (Raskol)
  • On the role of the Greeks and natives of Kiev in organizing schism
  • The role of the Jews
  • Nikon
  • State of religion in Russia at the end of the XVII century
  • «Confession» by Ignatius of the Solovki
  • The Legislative codes against «blasphemy»
  • Signs of Catholicism, appeared in Russia in the XVII century
  • Each works for someone who understands more
  • At the time of Peter I
  • After Peter I
  • Nicholas I and the Catholics
  • Catholics, Greeks and Kiev Uniats have not coped with set tasks

Conclusion

Продолжить чтение

Как и для чего писания делаются «священными»?

Предисловие

 1. «Второе Евангелие»
  • Об апостоле Павле
  • Об истории христианства
  • О Библии и её составляющих
  • О трудах отцов церкви
  • Об иудеях
 2. Время Черной Мадонны
  • О состоянии дохристианской Руси
  • Экономическое процветание и культ Черной Мадонны
 3. События в Европе после 1300 года
 4. Как была осуществлена подмена
  • Констанцский собор
  • Ферраро-Флорентийский собор
  • Тридентский собор
  • Решения Тридентского собора
  • Инквизиция на Западе
  • «Теоретическая» основа инквизиции
  • Основные ереси. В чём суть?
  • Богомилы (катары)
  • Ариане и особенности их вероучения
  • Взаимосвязь славянской веры с арианством, катарами и богомилами
  • Было ли на Руси двоеверие?
 5. «Гибридная война» против Руси
  • Смута
  • Приход Романовых
  • Создание мифа о крещение Руси — видна рука Ватикана
  • Когда Владимир принял христианство?
  • Раскол
  • О роли греков и киевлян в организации раскола
  • Роль иудейства
  • Никон
  • Состояние религии в России в конце XVII века
  • «Исповедание» Игнатия Соловецкого
  • Уложения против «богохульства»
  • Признаки католицизма, появившиеся на Руси в XVII веке
  • Каждый работает на того, кто понимает больше
  • При Петре I
  • После Петра I
  • Николай I и католики
  • Католики, греки и киевские униаты не справились с возложенной на них задачей

Заключение

Продолжить чтение