О текущем моменте №3(114), 2014г. «Мистика» большевизма

«Мистика» большевизма

Перед прочтением настоящей записки полезно вспомнить написанное в записке «Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…» из серии «О текущем моменте» № 6 (102), декабрь 2011 г.

В день рождения А.С.Пушкина 6 июня 2014 года — краткий анализ событий.
Как всегда главные события, на фоне которых идёт гражданская война на Украине, — имеют место во взаимоотношениях США и России. Но для основной массы потребителей «информационных услуг» СМИ они проходят не замеченными.

После того, как ползучий государственный переворот был завершён расчленением СССР и переходом к юридической системе буржуазного либерализма, планы и либерал-буржуинов, и марксистов-троцкистов на дальнейшее развитие политического процесса — рухнули. Процесс обрушения их планов обладал своеобразием по отношению к каждой из названных политических сил:

 1. либерал-буржуины, взяв в свои руки государственную власть, власть над СМИ и системой образования в течение 20 лет утратили какую бы то ни было поддержку в народе;
 2. надежды марксистов-троцкистов на то, что в результате победы в стране либерал-буржуинов возникнет революционная ситуация и они снова придут к власти на волне широкой поддержки трудящимися, — также обломались.

Любая ситуация (также текущие процессы) всегда имеют два аспекта: матрично-эгрегориальный и овеществлённый. Второй можно видеть-осязать всем, а первый — при неразвитости полевой системы чувств организма непосредственно не воспринимается и может быть идентифицирован (а это задача в большинстве случаев, имеющая не одно единственное решение) по своим проявлениям в овеществлённых процессах.

Всё изложенное в записке, в нашем понимании, в целом соответствует эгрегориальному аспекту ситуации: т.е. буржуазный либерализм и марксистский троцкизм изошли на говно за последние почти 30 лет (с начала перестройки в 1985), а большевизм перешёл в контрнаступление.

В веществе же — всё преисполнено наследием либерализма и троцкизма-марксизма. И этому наследию тоже предстоит изойти на говно и самоликвидироваться по мере того, как большевизм будет вступать в свои права.

Ссылки по теме
«О aktuální situaci» č.3 (114) „Mystika“ bolševizmu

Предыдущие материалы

O konceptuální podmíněnosti vědy

Kultura je sekundární k představě o organizaci (řízení) ze života společnosti v řadě generací, protože každá kultura je informační a algoritmický systém, který zajišťuje kontrolu v souladu s převažujícím pojetí společnosti a ochrany pod kontrolou vedení pojmů nejsou kompatibilní s hlavním proudem.

Věda — součástí kultury a praxe řízení se dává vneintuitivnye prostředky k řešení problémů stability kontrolních objektů ve smyslu předvídatelnosti v celé své rozmanitosti — od bytovuhi (typ žárovky, které mohou být zařazeny do jakékoliv sítě) na globální politiku.

Vzhledem k tomu, všechno je koncepčně legitimní různost úkolů v oblasti řízení je v souladu s určitým konceptem, koncepci limitů a vědu jako jeden z veřejných institucí. Nicméně, toto omezení je většinou není direktivní cílené a nepřímý, probíhá prostřednictvím vytvoření kultury osobních duševních vědců.

Продолжить чтение

О концептуальной обусловленности науки

Культура вторична по отношению к концепции организации (управления) жизнью общества в преемственности поколений, поскольку всякая культура представляет собой информационно-алгоритмическую систему, обеспечивающую управление в соответствии с господствующей над обществом концепцией и защиту этого управления от управления по концепциям, не совместимых с господствующей.

Наука — часть культуры и в практике управления именно она даёт внеинтуитивные средства решения задач об устойчивости объектов управления в смысле предсказуемости поведения во всём их многообразии — от бытовухи (типа какую лампочку в какую сеть можно включить) до глобальной политики.

Поскольку всё концептуально легитимное многообразие задач управления лежит в русле определённой концепции, то концепция ограничивает и науку как один из общественных институтов. Однако это ограничение носит большей частью не директивно-адресный характер, а опосредованный, осуществляющееся через формирование культурой личностной психики учёных.

Продолжить чтение

„O aktuální situaci“ č. 2 (113) Fašizující „antifašizmus“ liberálů

A analytické zápisce „Jejich kampf proti lidskosti“ (ze série „O aktuální situaci, č.1(112), r.2014“) jsme psali, že poté, co vedení Ruska nepřiznalo nacistický režim, porozený na konci února 2014 v Kyjevě tajnými službami USA rukama ukrajinských „majdanutých“, a dalo na vědomí, že bude profylaktovat pokusy realizovat analogický scénář v Rusku, domácí liberál-“antifašisté“ budou všechny přesvědčovat, že v Rusku už fašizmus zvítězil. Následný běh událostí tuto prognózu potvrdil.

Taková pozice liberál-“antifašistů“ podrozumívá, že právě „Rusko je hrozbou světlé budoucnosti lidstva“ a to nebezpečí „civilizovaný svět“ je prostě zavázán likvidovat dříve, než se realizuje v agresi Ruska proti „civilizaci demokracie, zákonnosti a práv člověka“, tj. proti Západu. Tím se defakto domácí liberál-“antifašisté“ stali už popostrkávači k další světové válce na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení/agrese „civilizovaného“ Západu na zničení Ruska – svébytnosti jeho kultury a fyzického vyhlazení jeho národů. Proto existuje ostrá nutnost zabývat se prozápadními liberály tím spíše, že Západ, jak je to ukázáno v pracech VP SSSR, není spasitel lidstva navzdory jeho vlastním sebehodnocením, ale nejfalešnější a nejagresivnější regionální civilizace (ve srovnání s ostatními regionálními civilizacemi planety), díky zvláštnostem biblické kultury jako informačně-algoritmického systému.

 1. Liberálové v pozici „kočkodana s brýlemi“
 2. Žijící cizím umem je odsouzen být obětí cizích chyb…
 3. Jak liberalizmus rodí to, co nazývá „fašizmem“
 4. Rus, liberalizmus, fašizmus: vzájemné vztahy

Продолжить чтение

О текущем моменте №2(113), 2014г. Фашиствующий «антифашизм» либералов

Фашиствующий «антифашизм» либералов

В аналитической записке «Ихр кампф против человечности» (из серии «О текущем моменте» № 1 (112), 2014 г.) мы писали, что после того, как руководство России не признало нацистский режим, порождённый в конце февраля 2014 г. в Киеве спецслужбами США руками украинских «майданутых», и дало понять, что будет профилактировать попытки реализовать в России аналогичный сценарий, отечественные либерал-«аннтифашисты» будут убеждать всех, что в России уже победил фашизм. И последующее течение событий подтверждает этот прогноз.

Такая позиция либерал-«антифашистов» подразумевает, что именно «Россия — угроза светлому будущему всего человечества» и эту угрозу «цивилизованный мир» просто обязан ликвидировать до того, как она реализуется в агрессии России против «цивилизации демократии, законности и прав человека», т.е. — против Запада. И соответственно, отечественные либерал-«антифашисты» фактически уже стали подстрекателями к очередной мировой войне на всех шести приоритетах обобщённых средств управления /оружия «цивилизованного» Запада на уничтожение России — самобытности её культуры и физического истребления её народов. Поэтому есть насущная необходимость заняться либералами-прозападниками тем более, что Запад, как это показано в работах ВП СССР, — вовсе не благодетель человечества вопреки его собственным самооценкам, а наиболее неправедная и агрессивная региональная цивилизация (в сопоставлении с прочими региональными цивилизациями планеты) в силу особенностей библейской культуры как информационно-алгоритмической системы.

 1. Либералы в позе «мартышка и очки»
 2. Живущий чужим умом обречён быть жертвой чужих ошибок…
 3. Как либерализм рождает то, что он называет «фашизмом»
 4. Русь, либерализм, фашизм: взаимоотношения

Продолжить чтение

О коррупции, «борьбе с коррупцией» и об искоренении коррупции

В настоящей аналитической записке собраны фрагменты некоторых работ ВП СССР, в которых в разных аспектах затрагивается тема коррупции и её искоренения, хотя эта тема и не была в них главной.

 • Первое. О Конституции, как генераторе коррупции
 • Второе. О вкладе системы образования
 • Третье. О конфликте государственной и бизнес-власти
 • Выводы

Продолжить чтение

Русское правоведение: «юридическая чума» на Руси — вылечим

Предлагаемая вниманию читателя работа, продолжая освещение проблематики, затронутой в работе ВП СССР «Введение в конституционное право» (аналитическая записка из серии «О текущем моменте» № 1 (108), январь 2013 г.), посвящена принципам построения и реальной (а не официально-декларативной) практике функционирования юридической системы. Эта проблематика рассматривается большей частью на фактах из жизни постсоветской России.

 1. Суть дела — кратко
 2. Юридическая система и общество
 3. Юридическая система России под властью библейской концепции порабощения человечества от имени Бога
  1. Излишне издавать законы, если эти законы, будучи изданными, не будут проводиться в жизнь
  2. Насаждение библейской законности на Руси: историко-политические аспекты
  3. Законность, «правовой нигилизм» и праведный произвол
 4. Цинизм и слабоумие как профессиональные качества и юридическая система
 5. Цинизм и слабоумие в законотворчестве
  1. Требования к законотворчеству и критерии оценки
  2. Итоги постсоветского законотворчества
 6. Федеральный список экстремистских материалов как объективное выражение разрушения нравственно-интеллектуального фундамента библейской юрисдикции
  1. Общественно-управленческие, юридические и неформально-этические аспекты
  2. Слабоумие и цинизм в «деле» формирования Федерального списка экстремистских материалов
  3. Федеральный список экстремистских материалов как орудие подавления суверенитета России
 7. Гражданское общество, государство и государственная измена
 8. Русское право — право свободы воли
  1. Глобальный кризис цивилизации библейской кривды
  2. Предсказание волхва Олегу «вещему» и его издревле-стратегический политико-исторический смысл
  3. Право диктатуры совести как основа альтернативной юридической системы
 • Заключение
 • Приложение 1. Зарплаты московских юристов
 • Приложение 2. Доходы управленцев и качество управления
 • Приложение 3. Об экспертном заключении по работе ВП СССР «О расовых доктринах: несостоятельны, но правдоподобны»
 • Приложение 4. Об экспертном заключении по работе ВП СССР «Смута на Руси: зарождение течение, преодоление…»
 • Приложение 5. Об экспертизе работы ВП СССР «Время: начинаю про Сталина рассказ…»
 • Приложение 6. О нарушениях законодательства в ходе ведения уголовного дела № 812036 Следственным комитетом РФ
 • Приложение 7. Фашизм и человечность — взаимоисключающие образы жизни цивилизации

Продолжить чтение