“Sad“ roste sám?..

Práce, kterou Vám tímto předkládáme, je analytickou zprávou, kterou vypracoval vnitřní prediktor SSSR. Je ze série K současné situaci a začíná číslem 4 (88) a končí číslem 6 (90), 2009. Poté, kdy byly jednotlivé části této zprávy pod čísly 4 a 5 hotové, byly zveřejněny na internetu pod názvy O profesionalismu v oblasti řízení a etice (č. 4) a Plná funkce řízení na Rusi a v USA: o etice a profesionalismu v oblasti řízení (č. 5). Souhrnný text obou těchto jednotlivých prací byl následně vydán pod názvem „Sad“ roste sám?…“

V této práci nabízíme čtenářům rozbor následujících otázek:

 • etiky vládnoucí moci a byznysu v Rusku;
 • odborná způsobilost vládnoucí moci v Rusku;
 • realizace plné funkce řízení na Rusi a v USA v průběhu historie obou kultur;
 • profesionalismus v oblasti řízení a jeho obnovování v USA a v Rusku;
 • všeobecná krize kapitalismu a marxismu;
 • teorie, praxe, problémy a perspektivy „konvergence“ dvou systémů – kapitalismu a marxistického „socialismu“;
 • a také některé jiné jednotlivosti z průběhu globálního historicko-politického procesu.

 1. Nedávné události
  1. Pomoz nám Harry Pottere?..
  2. Finanční exhibicionismus rossionské politické „elity”: přišel jste mě na 4 139 726 rublů…
  3. Soros v roli Kassandry kapitalismu
  4. “Zpráva-nezpráva” o činnosti vlády RF pro Státní dumu

  Odbočení od tématu:Jak rozumět slovu „statistika“

 2. Krize v Rusku – krize „elitářského“ idiotismu v pokusu vrátit společnost do rodového zřízení
 3. Proč se Rusko nestane „Amerikou“
  1. Nesplnitelný sen rossionské „elity“
  2. Plná funkce řízení v životě společnosti
   1. Historické příklady realizace plné funkce řízení ve společnostech
  3. Prediktor a programově-adaptivní modul: specifika Rusi a specifika USA
   1. Formování USA — restart biblického globálně-politického projektu
   2. Reprodukce profesionalismu v oblasti řízení USA
   3. Odbočení od tématu: O reformě vzdělávacího systému a způsobu zavedení Jednotné státní zkoušky v RF

   4. Vzájemná součinnost programově-adaptivního modulu USA a konceptuální moci
   5. Rus – bojové pole
 4. „Vrstvený koktejl“ globální politiky
  1. Všeobecná krize kapitalismu a pokus o její překonání na základě marxismu
  2. Teorie, praxe a perspektivy „konvergence“
  3. Odbočení od tématu: Modernizace státu

  4. Hlavní a neřešitelný problém kapitalismu, pseudosocialismu a tím pádem i jejich praktické konvergence
  5. Řešení „neřešitelného“ problému konvergence
  6. Odbočení od tématu: Změna vzájemného poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času

Предыдущие материалы

О текущем моменте №№ 4 — 6 (88 — 90), 2009 г

«Сад» растёт сам?..

Об этике, управленческом профессионализме, о полной функции управления на Руси и в США, об общем кризисе капитализма и марксизме, о теории, практике, проблемах и перспективах «конвергенции» и о некоторых других частностях в течении глобального историко-политического процесса.

Предлагаемая вниманию читателю работа это — аналитическая записка ВП СССР из серии «О текущем моменте», начатая как № 4(88) и завершившаяся как № 6(90), 2009 г. Номера 4 и 5 были опубликованы по их готовности в интернете под названиями “Об управленческом профессионализме и этике” (№ 4) и “Полная функция управления на Руси и в США: об этике и управленческом профессионализме” (№ 5), а сводный текст по его завершении получил итоговое название “«Сад» растёт сам?..

В предлагаемой вниманию читателя работе рассматриваются вопросы:

 • этики власти и бизнеса России;
 • профессиональной состоятельности власти в России;
 • реализации полной функции управления на Руси и в США на протяжении истории каждой из культур;
 • управленческого профессионализма и его воспроизводства в США и в России;
 • общего кризиса капитализма и марксизма;
 • теории, практики, проблем и перспектив «конвергенции» двух систем — капитализма и марксистского “социализма”;
 • а также и некоторые другие частности в течении глобального историко-политического процесса.

Продолжить чтение

О текущем моменте №4,5(88,89), 2009г

Полная функция управления на Руси и в США: об этике и управленческом профессионализме

 1. Недавние события
  1. Да поможет им Гарри Поттер?…
  2. Финансовый эксгибиционизм россионской политической “элиты”: я на вас 4 139 726 рублей положил…
  3. Сорос в роли Кассандры капитализма
  4. «Отчёт» без отчёта Правительства РФ перед Думой
 2. Кризис в России — кризис “элитарного” идиотизма в попытке загнать общество в родоплеменной строй
 3. Почему Россия не станет «Америкой»
  1. Несбыточная мечта россионской “элиты”
  2. Полная функция управления в жизни общества
  3. Предиктор и программно-адаптивный модуль: специфика Руси и специфика США
   1. Становление США — перезагрузка библейского глобально-политического проекта
   2. Воспроизводство профессионализма в сфере управления США
   3. Отступление от темы: О реформе системы образования и форме проведения ЕГЭ в РФ

   4. Взаимодействие программно-адаптивного модуля США и концептуальной власти
   5. Русь — поле боя

Продолжить чтение

О текущем моменте №4(88), 2009г

Об управленческом профессионализме и этике

 1. Недавние события
  1. Да поможет им Гарри Поттер?..
  2. Финансовый эксгибиционизм россионской политической “элиты”: я на вас 4 139 726 рублей положил…
  3. Сорос в роли Кассандры капитализма
  4. “Отчёт” без отчёта Правительства РФ перед Думой
 2. Кризис в России — кризис “элитарного” идиотизма в попытке загнать общество в родоплеменной строй

Продолжить чтение

О текущем моменте №3(87), 2009г

Два способа борьбы с «великодержавным пессимизмом»

 1. О недееспособности государственного аппарата Россионии
 2. Не умея совладать с кризисом, режим решил «бороться с пессимизмом»…
 3. «Опиум для народа»: псевдорелигии против истинной религиозности
 4. Эгрегориальные религии и библейский проект порабощения человечества
 5. Иной способ борьбы с пессимизмом и его перспективы

Продолжить чтение

О текущем моменте №2(86), 2009г

Кризис как средство отрезвления от иллюзий…

Кризис в его проявлениях в России — явление многослойное.

 1. Для подавляющего большинства населения кризис это, прежде всего прочего, — падение объёмов производства во всех отраслях и регионах, рост цен и снижение доходов, обесценивание накоплений, угроза потерять работу или свершившаяся потеря работы без каких-либо возможностей найти новую (особенно там, где люди работают на «градообразующих предприятиях»). Этот аспект кризиса — прямое выражение дурости и некомпетентности государственного управления, в основе которого лежит порочность нравов чиновничества, воротил бизнеса и «светил» социологической науки, включая и экономику.
 2. Для узкого круга, образующего разного рода мафиозные группировки в сфере государственной власти и бизнеса, кризис — средство скупить по дешёвке объекты собственности в стране и за рубежом соответственно их «деловым интересам».
 3. Для другого ― ещё более узкого круга, также образующего разного рода мафиозные группировки, проникающие во все сферы жизни общества, но сплочённые не на основе финансово-собственнических и иных «деловых интересов», а на основе разного рода идей общественной в целом значимости, кризис — ожидаемый или целенаправленно организованный (в зависимости от их миропонимания и властности) эпизод в реализации политических сценариев — как региональных, так и глобальных.

Наивысшей значимостью обладает третье, поскольку второе обусловлено третьим, а первое, затрагивающее жизнь подавляющего большинства населения, — просто сопутствующее второму и третьему обстоятельство, являющееся одним из многих в истории подтверждений принципа: Всякий народ живёт под властью того правительства, какого заслуживает.

Продолжить чтение

Globaali talouskriisi vai raamatullisen kulttuurin kriisi?

Se fakta, että tämänpäiväinen ihmisyhteiskunta ja tietokoneverkko ovat tietojärjestelmiä, mahdollistaa tekemään analogioita näiden välillä. Koska käyttöjärjestelmä on minkä tahansa tietoverkon keskeinen osa, jonka ydin sisältää itsessään algoritmeja ja lähdetietoja, joita tarvitaan sovellusohjelmien toimintaa ja vuorovaikutusta varten. Käyttöjärjestelmän analogina ihmisyhteiskunnassa on kulttuuri. Samoin kuin käyttöjärjestelmä on kattava ohjelmia kohden, näin myös kulttuuri on kattava järjestelmä taloutta kohden. Sen vuoksi, jotta voitaisiin käsitellä taloudessa olevia ongelmia on ymmärrettävä, millainen on yhteiskunnassa vallitseva kulttuuri, tässä tapauksessa raamatullinen kulttuuri.

Raamatullisen kulttuurin arkkitehtuuri koostuu useista komponenteista. Sen perustana on ydin, jonka lähdekoodi on suljettuna suurelle osalle käyttäjistä. Mutta kokeneilla käyttäjillä on pääsy ratkaisemaan rutiinitehtäviä komentotulkin avulla, jonka komennot ovat ohjekirjassa, joka tunnetaan myös Vanhana Testamenttina. Jotta voitaisiin varmistaa pienelle kehittäjäryhmälle erikoisedut verrattuna kaikkiin muihin käyttäjiin, käyttöjärjestelmän ytimessä on erikoismahdollisuudet, jotka eivät ole turvallisuussyistä dokumentoitu mihinkään. Tavallinen käyttäjä voi pitää kehittäjän näitä mahdollisuuksia “IHMEENÄ”.

Продолжить чтение

La crisis global económica o la crisis de la cultura bíblica?

La circunstancia que la sociedad humana contemporánea y la red de computadora son sistemas informativos permita realizar unas analogías entre estas. La clave de las redes de computadora es un sistema de operación, el nùcleo de que contiene en sí mismo algoritmos y datos iniciales necesarios para el funcionamiento y la conjunción de los programas aplicados. La cultura es el análogo de un sistema de operación en la sociedad humana. Así mismo como el sistema de operación engloba los programas aplicados lo mismo la cultura engloba la economía. Por consecuencia para resolver los problemas en la economía es necesareio comprender que es la cultura dominante en la sociedad. En este caso es la cultura bíblica.

La arcitectura de la cultura bíblica contiene unos cuantos componentes. Un nùcleo está en su base cuya clave inicial es cerrada para la mayoría aplastante de usuarios. Sin embargo para resolver unas taréas prácticas a un grupo de usuarios avansados le está accessible un terminal de consol con un conjunto de mandos descritos en una guia conocida bajo el nombre “El Viejo Testamento”. Para asegurar un grupo pequeño de elaborados que tienen preferencias ante qualquieres usuarios hay unas posibilidades especiales en el nùcleo que no están documentadas en ninguna parte por razones de seguridad informative. Desde el punto de vista de un usuario ordinario las posibilidades del elaborador están interpretadas como “UN MILAGRO”.

Продолжить чтение

La crise de l’économie mondiale ou de la culture biblique?

Le fait que la société humaine contemporaine et le réseau informatique sont des systèmes informationnels, permet d’établir entre eux de profondes analogies. Un élément clef du réseau informatique est le système d’exploitation, dont le cœur est composé d’algorithmes et de données d’origine, requis au fonctionnement et co-fonctionnement des programmes d’application. La culture de la société humaine représente, par analogie, un système d’exploitation. Comme le système d’exploitation englobe les programmes d’application, la culture représente un système qui englobe les activités économiques. En conséquence, pour pouvoir comprendre les problèmes économiques, il est nécessaire d’avoir une idée de la culture préconisée par la société, et dans ce cas donné, de la culture biblique.

L’architecture de la culture biblique comprend plusieurs composantes. Elle renferme dans son cœur un code source, impénétrable pour la majeure partie d’utilisateurs. Cependant, pour pouvoir résoudre les problèmes pratiques, une équipe d’utilisateurs avancés a accès à la console et à une liste de commandes décrites dans le manuel intitulé «Ancien Testament». Pour assurer à l’équipe restreinte la priorité absolue par rapport à n’importe quel utilisateur, le cœur est pourvu de moyens spéciaux qui, pour des raisons de sécurité, ne sont inscrits sur aucun manuel. Du point de vue de l’utilisateur ordinaire, les facultés du concepteur semblent être PRODIGIEUSES.

Продолжить чтение

Global crisis root cause: just economy or biblical culture?

The fact, that nowadays human society and computer networks are both informational sys-tems, allows us to draw analogies between them. As operating system is the core element of any computer network, culture with its norms and values, in the same way, is a key element of any soci-ety. Just as operating system is comprehensive to applications, the culture is comprehensive to eco-nomics of a society. In other words people build their trade networks and maintain their relationships according to cultural norms and moral values deriving from culture. So in order to get to the root of current global malfunction we need to understand the dominating culture, in other words our culture on bible platform.

Architecture of bible-based culture contains several components. The base is encrypted and cannot be accessed by the majority of users/general public. However, to allow resolution of various routine tasks there is an “admin” group with more rights that has access to a console, whose log is translated in a document also known as “Old testament”. In order to provide small group of develop-ers with outstanding rights over any common user, the platform provides them with special functional options, which are not documented for informational security reasons. From common user’s point of view developers’ functions/abilities are often perceived as “MIRACLE”. Common user has access only to attractive but functionally limited program shell, which is accessible anywhere in the world, doesn’t require specific user skills or knowledge, has friendly interface and allows solving basic tasks. Common users know it as “New testament”. To increase number of users and enhance world-wide coverage this program was adapted to national specifics and rebranded as “Orthodox”, “Ca-tholicism”, “Protestantism”, “Socialism” etc. Rights of commercial distribution and management of these brands were transferred to a few closed organizations formed and functioning by same princi-ples as closed corporations. From time to time common users are shown elections of board members and board heads of those corporations.

Продолжить чтение