ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

درباره آنِ جاری» شماره 2 (130) ـ می 2017

Main page / Analytics

جان سپهر،انسانیت،هویت،جهانی شدن…

در یک یادداشت پژوهشی ازIP (اسناد داخلی) شوروی، بنام «حقیقت و آزادی، زبان الهامی شان و دوستی با اراده آسمانی…» ازسری «درباره آنِ جاری» شماره 6(102) سال 2011. پرسش درباره برترین قدرت اجتماعی درونی بود که قادر در بدست آوردن هرچه هست- در یک رابطه خاص به «خودِ معشوق» و زندگی.همچنان که رویدادهای جاری پیش رو می نمایانند و اینکه یادداشت پژوهشی یادشده با اکثریت قریب به اتفاق خوانندگان پذیرفته شد ، اما نه بعنوان راهنمای عمل. برای همین هدف یادداشت کنونی : نخست یادآوری درباره راهنمای عمل پیشین و دوم روشن سازی برخی جنبه ها که در آن یادداشت به حال خودشان رها شده بودند.

  • توضیح 1 : موضوع یادداشت
  • توضیح 2: درباره هویت دینی و تاثیرگذاریش
  • توضیح 3: جان سپهر همچون سه گانه ماده –داده-معیار
  • توضیح 4 : زندگی همچون سرمایه گذاری همه کارکردهای کنترل
  • توضیح 5:انسان و جان سپهر
  • فرجام