O válkách

 1. Existuje postřeh: generálové se vždy připravují na minulé války
 2. Co se změnilo ve srovnání s dobou první a druhé světové války 20. století a lokálními konflikty epochy „studené války“?
 3. Válka jako realizace plné funkce řízení
  1. Historie otázky a situace
  2. Podstata otázky o válce jako o procesu realizace plné funkce řízení
 4. Globální válka: její zdroj, strany konfliktu a jejich cíle, aktuální stav a perspektivy
 5. Rusko
 6. Liberálně-schizofrenní Západ
 • Závěr: Rusko jako potenciálně dominantní operátor globální politiky

Продолжить чтение

Про войны

В настоящей аналитической записке происходит развитие некоторых положений предъидущей записки «Наука и жизнь».

 1. Есть такое наблюдение: генералы всегда готовятся к прошлой войне
 2. Что изменилось в сопоставлении с временами второй мировой войны ХХ века и локальными конфликтами эпохи «холодной войны»?
 3. Война как реализация полной функции управления
  1. История вопроса и положение дел
  2. Суть вопроса о войне как о процессе реализации полной функции управления
 4. Глобальная война: её источник, конфликтующие стороны и их цели, текущее положение дел и перспективы
 5. Россия
 6. Либерально-шизофренический Запад
 • Заключение: Россия как потенциально доминирующий оператор глобальной политики

Продолжить чтение

Основы социологии (ч.4_1)

«Мы начали выкладывать на сайте лекции учебного курса по социологии, который читается в одном из вузов. Поскольку тексты лекций записываются в ходе чтения курса, то лекции выкладываются по мере завершения работы над их текстами. Для правильного отображения текста в авторском форматировании необходимо установить на компьютер шрифты «Академия» и «Ижица».

Основы социологии

Постановочные материалы учебного курса: тематика и основное содержание лекций

Продолжить чтение

«О aktuální situaci» č.3 (114) „Mystika“ bolševizmu

„Mystika“ bolševizmu

Než si přečtete tuto poznámku, je užitečné si pamatovat slova napsaná v poznámce «Pravdivý a svobodný je prorocký jazyk a Vůle nebeské je přátelská …» ze série «V aktuálním okamžiku» č. 6 (102), prosinec 2011.

Hlavní události, na pozadí kterých probíhá občanská válka na Ukrajině, se jako vždy odehrávají ve vzájemných vztazích USA a Ruska. Avšak pro hlavní část spotřebitelů „informačních služeb“ médií probíhají bez povšimnutí.

Přesto poté, co plazivý státní převrat byl završen rozčleněním SSSR a přechodem k právnímu systému buržoazního liberalizmu, plány jak liberálů, tak marxistů-trockistů na další rozvoj politického procesu zkrachovaly. Proces krachu jejich plánů disponoval svébytností ve vztahu ke každé z nazvaných politických sil:

 1. buržoazní liberálové, kteří vzali do svých rukou státní moc, moc nad médii a vzdělávacím systémem, ztratili v průběhu 20 let jakoukoliv podporu národa;
 2. naděje marxistů-trockistů na to, že v důsledku vítězství buržoazních liberálů v zemi vznikne revoluční situace a oni znovu přijdou k moci na vlně široké podpory mas, se také nevyplnily.

Libovolná situace (a také plynoucí procesy) má vždy dva aspekty: matričně-egregoriální a materiální (hmotný, realizovaný ve hmotě). Druhý můžou vidět-ohmatat všichni, a první, při nerozvinutosti smyslových orgánů přímého vnímání polí, není vnímán, ale může být identifikován na základě svých projevů v materiálních procesech (a tento úkol ve většině případů nemá jen jedno řešení).

Vše popsané výše v našem chápání celkově odpovídá egregoriálnímu aspektu situace: tj. buržoazní liberalizmus a marxistický trockizmus za posledních cca 30 let degradovaly do hovna, a bolševizmus přešel do protiútoku.

V hmotě je vše přeplněno dědictvím liberalizmu a trockizmu-marxizmu. A to dědictví také čeká pouť v hovno a samolikvidace po míře toho, jak bude bolševizmus vstupovat do svých práv.

Продолжить чтение

О текущем моменте №3(114), 2014г. «Мистика» большевизма

«Мистика» большевизма

Перед прочтением настоящей записки полезно вспомнить написанное в записке «Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…» из серии «О текущем моменте» № 6 (102), декабрь 2011 г.

В день рождения А.С.Пушкина 6 июня 2014 года — краткий анализ событий.
Как всегда главные события, на фоне которых идёт гражданская война на Украине, — имеют место во взаимоотношениях США и России. Но для основной массы потребителей «информационных услуг» СМИ они проходят не замеченными.

После того, как ползучий государственный переворот был завершён расчленением СССР и переходом к юридической системе буржуазного либерализма, планы и либерал-буржуинов, и марксистов-троцкистов на дальнейшее развитие политического процесса — рухнули. Процесс обрушения их планов обладал своеобразием по отношению к каждой из названных политических сил:

 1. либерал-буржуины, взяв в свои руки государственную власть, власть над СМИ и системой образования в течение 20 лет утратили какую бы то ни было поддержку в народе;
 2. надежды марксистов-троцкистов на то, что в результате победы в стране либерал-буржуинов возникнет революционная ситуация и они снова придут к власти на волне широкой поддержки трудящимися, — также обломались.

Продолжить чтение

O konceptuální podmíněnosti vědy

Kultura je sekundární k představě o organizaci (řízení) ze života společnosti v řadě generací, protože každá kultura je informační a algoritmický systém, který zajišťuje kontrolu v souladu s převažujícím pojetí společnosti a ochrany pod kontrolou vedení pojmů nejsou kompatibilní s hlavním proudem.

Věda — součástí kultury a praxe řízení se dává vneintuitivnye prostředky k řešení problémů stability kontrolních objektů ve smyslu předvídatelnosti v celé své rozmanitosti — od bytovuhi (typ žárovky, které mohou být zařazeny do jakékoliv sítě) na globální politiku.

Vzhledem k tomu, všechno je koncepčně legitimní různost úkolů v oblasti řízení je v souladu s určitým konceptem, koncepci limitů a vědu jako jeden z veřejných institucí. Nicméně, toto omezení je většinou není direktivní cílené a nepřímý, probíhá prostřednictvím vytvoření kultury osobních duševních vědců.

Продолжить чтение

О концептуальной обусловленности науки

Культура вторична по отношению к концепции организации (управления) жизнью общества в преемственности поколений, поскольку всякая культура представляет собой информационно-алгоритмическую систему, обеспечивающую управление в соответствии с господствующей над обществом концепцией и защиту этого управления от управления по концепциям, не совместимых с господствующей.

Наука — часть культуры и в практике управления именно она даёт внеинтуитивные средства решения задач об устойчивости объектов управления в смысле предсказуемости поведения во всём их многообразии — от бытовухи (типа какую лампочку в какую сеть можно включить) до глобальной политики.

Поскольку всё концептуально легитимное многообразие задач управления лежит в русле определённой концепции, то концепция ограничивает и науку как один из общественных институтов. Однако это ограничение носит большей частью не директивно-адресный характер, а опосредованный, осуществляющееся через формирование культурой личностной психики учёных.

Продолжить чтение

„O aktuální situaci“ č. 2 (113) Fašizující „antifašizmus“ liberálů

A analytické zápisce „Jejich kampf proti lidskosti“ (ze série „O aktuální situaci, č.1(112), r.2014“) jsme psali, že poté, co vedení Ruska nepřiznalo nacistický režim, porozený na konci února 2014 v Kyjevě tajnými službami USA rukama ukrajinských „majdanutých“, a dalo na vědomí, že bude profylaktovat pokusy realizovat analogický scénář v Rusku, domácí liberál-“antifašisté“ budou všechny přesvědčovat, že v Rusku už fašizmus zvítězil. Následný běh událostí tuto prognózu potvrdil.

Taková pozice liberál-“antifašistů“ podrozumívá, že právě „Rusko je hrozbou světlé budoucnosti lidstva“ a to nebezpečí „civilizovaný svět“ je prostě zavázán likvidovat dříve, než se realizuje v agresi Ruska proti „civilizaci demokracie, zákonnosti a práv člověka“, tj. proti Západu. Tím se defakto domácí liberál-“antifašisté“ stali už popostrkávači k další světové válce na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení/agrese „civilizovaného“ Západu na zničení Ruska – svébytnosti jeho kultury a fyzického vyhlazení jeho národů. Proto existuje ostrá nutnost zabývat se prozápadními liberály tím spíše, že Západ, jak je to ukázáno v pracech VP SSSR, není spasitel lidstva navzdory jeho vlastním sebehodnocením, ale nejfalešnější a nejagresivnější regionální civilizace (ve srovnání s ostatními regionálními civilizacemi planety), díky zvláštnostem biblické kultury jako informačně-algoritmického systému.

 1. Liberálové v pozici „kočkodana s brýlemi“
 2. Žijící cizím umem je odsouzen být obětí cizích chyb…
 3. Jak liberalizmus rodí to, co nazývá „fašizmem“
 4. Rus, liberalizmus, fašizmus: vzájemné vztahy

Продолжить чтение

О текущем моменте №2(113), 2014г. Фашиствующий «антифашизм» либералов

Фашиствующий «антифашизм» либералов

В аналитической записке «Ихр кампф против человечности» (из серии «О текущем моменте» № 1 (112), 2014 г.) мы писали, что после того, как руководство России не признало нацистский режим, порождённый в конце февраля 2014 г. в Киеве спецслужбами США руками украинских «майданутых», и дало понять, что будет профилактировать попытки реализовать в России аналогичный сценарий, отечественные либерал-«аннтифашисты» будут убеждать всех, что в России уже победил фашизм. И последующее течение событий подтверждает этот прогноз.

Такая позиция либерал-«антифашистов» подразумевает, что именно «Россия — угроза светлому будущему всего человечества» и эту угрозу «цивилизованный мир» просто обязан ликвидировать до того, как она реализуется в агрессии России против «цивилизации демократии, законности и прав человека», т.е. — против Запада. И соответственно, отечественные либерал-«антифашисты» фактически уже стали подстрекателями к очередной мировой войне на всех шести приоритетах обобщённых средств управления /оружия «цивилизованного» Запада на уничтожение России — самобытности её культуры и физического истребления её народов. Поэтому есть насущная необходимость заняться либералами-прозападниками тем более, что Запад, как это показано в работах ВП СССР, — вовсе не благодетель человечества вопреки его собственным самооценкам, а наиболее неправедная и агрессивная региональная цивилизация (в сопоставлении с прочими региональными цивилизациями планеты) в силу особенностей библейской культуры как информационно-алгоритмической системы.

 1. Либералы в позе «мартышка и очки»
 2. Живущий чужим умом обречён быть жертвой чужих ошибок…
 3. Как либерализм рождает то, что он называет «фашизмом»
 4. Русь, либерализм, фашизм: взаимоотношения

Продолжить чтение