ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

درباره آنِ جاری» شماره 2 (130) ـ می 2017

جان سپهر،انسانیت،هویت،جهانی شدن…

در یک یادداشت پژوهشی ازIP (اسناد داخلی) شوروی، بنام «حقیقت و آزادی، زبان الهامی شان و دوستی با اراده آسمانی…» ازسری «درباره آنِ جاری» شماره 6(102) سال 2011. پرسش درباره برترین قدرت اجتماعی درونی بود که قادر در بدست آوردن هرچه هست- در یک رابطه خاص به «خودِ معشوق» و زندگی.همچنان که رویدادهای جاری پیش رو می نمایانند و اینکه یادداشت پژوهشی یادشده با اکثریت قریب به اتفاق خوانندگان پذیرفته شد ، اما نه بعنوان راهنمای عمل. برای همین هدف یادداشت کنونی : نخست یادآوری درباره راهنمای عمل پیشین و دوم روشن سازی برخی جنبه ها که در آن یادداشت به حال خودشان رها شده بودند.

  • توضیح 1 : موضوع یادداشت
  • توضیح 2: درباره هویت دینی و تاثیرگذاریش
  • توضیح 3: جان سپهر همچون سه گانه ماده –داده-معیار
  • توضیح 4 : زندگی همچون سرمایه گذاری همه کارکردهای کنترل
  • توضیح 5:انسان و جان سپهر
  • فرجام

استراتژی طولانی مدت برای غلبه بر اسلام قرآنی توسط طراحان کتاب مقدس

یکی‌ از مشکلات اساسي فرهنگی جهانی‌ برای طراحان کتاب مقدس، اسلام قرآنی است.
دلیل ریشه‌ای این مشکل توسط این واقعیت توضیح داده می‌‌شود که حکمت سیاسی و جهانی‌- پایه سیاستهای غربی- بر اساس دو بیانیه است:

  • تز‌ برتری یهودیان بر دیگر مردمان و وظیفه مردم به صبوری نسبت به آنها؛
  • خریدن کل دنیا با تمامی ساکنین و املاک واقع در آن، بر اساس نظر اتحادیهٔ انحصاری فراملی یهودیان، بر پایه ربا خواری است.

علیرغم این واقعیت که این بیانیه‌ها بطور واضح و آشکار ذکر نشده اند، اما با این حال بطور خیلی‌ شدید و جدی در حال اجرا هستند.
قرآن حکمت برتری یهودیان بر دیگر مردمان را انکار می‌‌کند و ربا خواری تحت ممنوعیت شدید قرار دارد، و به عنوان نوعی شیطان پرستی‌ شناخته می‌‌شود. هر چند این بیانیه‌ها بطور عملی‌ در زندگی‌ سیاسی مسلمانان بکار برده نمی‌ شوند، به عنوان یک تصور کلی‌ دیگر، متفاوت با مفهوم بردگی در کتاب مقدس، طرحان غربی می‌‌دانند که قرآن- برای پایندگی رژیم قدرت جهانی‌ آنها تهدید بالقوه است. این آرزوی قلبی آنها را توضیح می‌‌دهد برای اینکه قرآن را کاملا در قالب میراث تاریخیش قرار دهند.
یکی‌ از راههای حل ” مشکل اسلام ” برای طراحان غربی، سیاست چند اختیاری است: