О физической культуре и спорте: это не одно и то же, и по-разному сказывается на людях, на жизни общества и его перспективах

Средняя продолжительность жизни выдающихся спортсменов на 10 и более лет меньше, нежели средняя продолжительность жизни болельщиков, и это при том, что изрядная доля болельщиков ведёт нездоровый образ жизни, предпочитая «спорт-бар» тренажёрному залу, бассейну, прогулкам на природе.

Переход же от образа жизни спортсмена высоких достижений к образу жизни обычного человека не всегда возможен вследствие необратимости структурных изменений в организме и невозможности перестройки физиологии в зрелом возрасте.

Всё это в совокупности приводит к тому, что если оценивать статистику состояния здоровья представителей спорта высоких достижений, то профессиональный спорт высоких достижений можно охарактеризовать словами — индустрия производства инвалидов, даже если исключить из рассмотрения тех, кто стал инвалидом в результате получения тяжёлых травм на тренировках или соревнованиях.

Предыдущие материалы

Otázky vládě (zamyšlení na dané téma…)

Zakázka čtenáři příroda text byl napsán v druhé polovině června 2014, ale konečný text je zveřejněn jen několik měsíců poté, co dělat nějaké doplnění a upřesnění. Důvody pro zveřejnění zpoždění: za prvé, na konci června, mysleli jsme si, že je užitečné, aby podílet se na plnění emocí ve vztahu k ruské státnosti v souvislosti s událostmi na Ukrajině av Ruské federaci provádí politiku; Za druhé, očekáváme reakci ruského vedení v západních sankcí proti ní, a tato reakce, v té části, která je určena pro veřejný pořádek, vyjádřený pouze na schůzce materiálech Státní rady pro rozvoj domácího podnikání a zlepšit konkurenceschopnost ze dne 18. září 2014 .

Předmluva
Otázky bez odpovědí

Продолжить чтение

Тест на интеллектуальность и порядочность для представителей государственной власти России

Основа предлагаемого вниманию читателей текста была написана во второй половине июня 2014 г., но итоговый текст публикуется только спустя несколько месяцев после внесения некоторых добавлений и уточнений. Причины этой задержки публикации: во-первых, в конце июня мы не считали полезным участвовать в нагнетании эмоций в отношении государственности России в связи с событиями на Украине и проводимой РФ политикой; во-вторых, мы ожидали реакцию руководства РФ на санкции Запада в отношении неё, а эта реакция, в той её части, которая предназначена для публичной политики, выразилась только в материалах совещания Госсовета по развитию отечественного бизнеса и повышению его конкурентоспособности от 18 сентября 2014 г.

Преамбула
Вопросы без ответов

Продолжить чтение

O válkách

 1. Existuje postřeh: generálové se vždy připravují na minulé války
 2. Co se změnilo ve srovnání s dobou první a druhé světové války 20. století a lokálními konflikty epochy „studené války“?
 3. Válka jako realizace plné funkce řízení
  1. Historie otázky a situace
  2. Podstata otázky o válce jako o procesu realizace plné funkce řízení
 4. Globální válka: její zdroj, strany konfliktu a jejich cíle, aktuální stav a perspektivy
 5. Rusko
 6. Liberálně-schizofrenní Západ
 • Závěr: Rusko jako potenciálně dominantní operátor globální politiky

Продолжить чтение

Про войны

В настоящей аналитической записке происходит развитие некоторых положений предъидущей записки «Наука и жизнь».

 1. Есть такое наблюдение: генералы всегда готовятся к прошлой войне
 2. Что изменилось в сопоставлении с временами второй мировой войны ХХ века и локальными конфликтами эпохи «холодной войны»?
 3. Война как реализация полной функции управления
  1. История вопроса и положение дел
  2. Суть вопроса о войне как о процессе реализации полной функции управления
 4. Глобальная война: её источник, конфликтующие стороны и их цели, текущее положение дел и перспективы
 5. Россия
 6. Либерально-шизофренический Запад
 • Заключение: Россия как потенциально доминирующий оператор глобальной политики

Продолжить чтение

Основы социологии (ч.4_1)

«Мы начали выкладывать на сайте лекции учебного курса по социологии, который читается в одном из вузов. Поскольку тексты лекций записываются в ходе чтения курса, то лекции выкладываются по мере завершения работы над их текстами. Для правильного отображения текста в авторском форматировании необходимо установить на компьютер шрифты «Академия» и «Ижица».

Основы социологии

Постановочные материалы учебного курса: тематика и основное содержание лекций

Продолжить чтение

«О aktuální situaci» č.3 (114) „Mystika“ bolševizmu

„Mystika“ bolševizmu

Než si přečtete tuto poznámku, je užitečné si pamatovat slova napsaná v poznámce «Pravdivý a svobodný je prorocký jazyk a Vůle nebeské je přátelská …» ze série «V aktuálním okamžiku» č. 6 (102), prosinec 2011.

Hlavní události, na pozadí kterých probíhá občanská válka na Ukrajině, se jako vždy odehrávají ve vzájemných vztazích USA a Ruska. Avšak pro hlavní část spotřebitelů „informačních služeb“ médií probíhají bez povšimnutí.

Přesto poté, co plazivý státní převrat byl završen rozčleněním SSSR a přechodem k právnímu systému buržoazního liberalizmu, plány jak liberálů, tak marxistů-trockistů na další rozvoj politického procesu zkrachovaly. Proces krachu jejich plánů disponoval svébytností ve vztahu ke každé z nazvaných politických sil:

 1. buržoazní liberálové, kteří vzali do svých rukou státní moc, moc nad médii a vzdělávacím systémem, ztratili v průběhu 20 let jakoukoliv podporu národa;
 2. naděje marxistů-trockistů na to, že v důsledku vítězství buržoazních liberálů v zemi vznikne revoluční situace a oni znovu přijdou k moci na vlně široké podpory mas, se také nevyplnily.

Libovolná situace (a také plynoucí procesy) má vždy dva aspekty: matričně-egregoriální a materiální (hmotný, realizovaný ve hmotě). Druhý můžou vidět-ohmatat všichni, a první, při nerozvinutosti smyslových orgánů přímého vnímání polí, není vnímán, ale může být identifikován na základě svých projevů v materiálních procesech (a tento úkol ve většině případů nemá jen jedno řešení).

Vše popsané výše v našem chápání celkově odpovídá egregoriálnímu aspektu situace: tj. buržoazní liberalizmus a marxistický trockizmus za posledních cca 30 let degradovaly do hovna, a bolševizmus přešel do protiútoku.

V hmotě je vše přeplněno dědictvím liberalizmu a trockizmu-marxizmu. A to dědictví také čeká pouť v hovno a samolikvidace po míře toho, jak bude bolševizmus vstupovat do svých práv.

Продолжить чтение

О текущем моменте №3(114), 2014г. «Мистика» большевизма

«Мистика» большевизма

Перед прочтением настоящей записки полезно вспомнить написанное в записке «Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…» из серии «О текущем моменте» № 6 (102), декабрь 2011 г.

В день рождения А.С.Пушкина 6 июня 2014 года — краткий анализ событий.
Как всегда главные события, на фоне которых идёт гражданская война на Украине, — имеют место во взаимоотношениях США и России. Но для основной массы потребителей «информационных услуг» СМИ они проходят не замеченными.

После того, как ползучий государственный переворот был завершён расчленением СССР и переходом к юридической системе буржуазного либерализма, планы и либерал-буржуинов, и марксистов-троцкистов на дальнейшее развитие политического процесса — рухнули. Процесс обрушения их планов обладал своеобразием по отношению к каждой из названных политических сил:

 1. либерал-буржуины, взяв в свои руки государственную власть, власть над СМИ и системой образования в течение 20 лет утратили какую бы то ни было поддержку в народе;
 2. надежды марксистов-троцкистов на то, что в результате победы в стране либерал-буржуинов возникнет революционная ситуация и они снова придут к власти на волне широкой поддержки трудящимися, — также обломались.

Продолжить чтение

O konceptuální podmíněnosti vědy

Kultura je sekundární k představě o organizaci (řízení) ze života společnosti v řadě generací, protože každá kultura je informační a algoritmický systém, který zajišťuje kontrolu v souladu s převažujícím pojetí společnosti a ochrany pod kontrolou vedení pojmů nejsou kompatibilní s hlavním proudem.

Věda — součástí kultury a praxe řízení se dává vneintuitivnye prostředky k řešení problémů stability kontrolních objektů ve smyslu předvídatelnosti v celé své rozmanitosti — od bytovuhi (typ žárovky, které mohou být zařazeny do jakékoliv sítě) na globální politiku.

Vzhledem k tomu, všechno je koncepčně legitimní různost úkolů v oblasti řízení je v souladu s určitým konceptem, koncepci limitů a vědu jako jeden z veřejných institucí. Nicméně, toto omezení je většinou není direktivní cílené a nepřímý, probíhá prostřednictvím vytvoření kultury osobních duševních vědců.

Продолжить чтение