«О aktuální situaci» č.4 (111) Moc na Rusi: možnosti nevyužité a možnosti aktuální

Moc na Rusi: možnosti nevyužité a možnosti aktuální


V minulosti jsme publikovali řadu materiálů, ve kterém mluvil o potřebě soudržné řízení a správu objektů. Nejvíce full tento problém ve svých historických a politických specifik vystupoval v IP SSSR „Úvod do ústavního práva“ ( „О aktuální situaci“ číslo 1(108)). Nicméně, řídící systém a v případě vzájemného souladu s předmětem kontroly, navíc musí být v souladu s a prostředí, ve kterém se nachází objekt kontrolu a jehož součástí je hierarchicky vyšší regulace až do hierarchicky nejvyšší komplexního řízení — Vsederzhitelnosti. To platí zejména pro sociální správu. Tato otázka je zaměřena nabídnout našim čtenářům analytický poznámku.

  1. Paměti Alexandra III. — člověka i státníka
  2. Sakrálnost státní moci: v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti

Предыдущие материалы

О текущем моменте №4(111), 2013г

Власть на Руси и Русь: возможности упущенные и возможности актуальные…

В прошлом мы опубликовали ряд материалов, в которых речь шла о необходимости обеспечения взаимного соответствия системы управления и объекта управления. Наиболее полно эта тема в её историко-политической конкретике освещена в работе ВП СССР «Введение в конституционное право» («О текущем моменте» № 1 (108), январь 2013 г.). Однако система управления, и в случае обеспечения взаимного соответствия с объектом управления, кроме того должна соответствовать и среде, в которой находится объект управления, и частью которой является иерархически высшее управление вплоть до иерархически наивысшего всеобъемлющего управления — Вседержительности. В особенности это касается социального управления. Этому вопросу и посвящена предлагаемая вниманию читателя аналитическая записка.

  1. Памяти Александра III — человека и государя
  2. Сакральность государственной власти: в прошлом, настоящем и будущем…

Продолжить чтение

Mūsų reikalas ir reikalai ne mūsų…

Mes – Vidinis TSRS Prediktorius, iš vienos pusės, ir iš kitos pusės – nacionalistai, visada linkę į nacizmą, ir internacionalistai, visada linkę į internacizmą, ir visų konfesijų fanatikai, visada linkę sunaikinti kitatikius, — dirbame skirtingus darbus. Šitie darbai tiek skiriasi, kad bendros gali būti tik gerų ketinimų deklaracijos, kurios vienok užpildomos skirtingomis prasmėmis.

  1. Apie mūsų reikalą
  2. Mūsų reikalas ir reikalai ne mūsų: principinis skirtumas ir neįmanomumas susivienyti tam tikrame „bendrame reikale“
  3. Minios-„elitarizmo“ krizė ir reikalai ne mūsų

Продолжить чтение

О текущем моменте №3(110), 2013г

Наше дело и дела не наши…

Мы — ВП СССР, с одной стороны, и с другой стороны — националисты, всегда склонные к нацизму, и интернационалисты, всегда склонные к интернацизму, и фанатики всех конфессий, всегда склонные к уничтожению инаковерующих, — делаем разные дела. Эти дела настолько разные, что общими могут быть только декларации о благонамеренности, которым, однако, в делах сопутствует разный смысл.

1. О нашем деле

2. Наше дело и дела не наши: принципиальное различие и причины невозможности единения в неком «общем деле»

3. Кризис толпо-«элитаризма» и дела не наши

Продолжить чтение

CŽV operacija „Baltasis eržilas“ – antroji holivudinio filmo „Raudonojo Spalio medžioklė“ serija?

Po svarstymo visas tris knygas balta («Šėtono sklypas», «Pastabos apie kontržvalgybos», «Dievo Sūnus»), taip pat išsamią analizę apie savo stilių, kyla klausimas: kur pašėlusi stiliaus su didžiulis slypi pirmųjų asmenų TSRS veiklą.

Tada tapo aišku, «kaip»: stilius būdingas visų Holivudo filmų apie Sovietų Sąjungą.

Mūsų požiūris: visos knygos Igoris balta profesionalai CŽV bendradarbiaujant su Holivudo scribbling bičiuliams. Ir nesistebėkite, jei ten buvo Holivude filmą (arba «Mosfilm» filialas) «Feat kontržvalgybą» (daugelis prisimena nepaprastą sovietų filmas «Secret Agent»), kuris yra kažkur specialių depozitoriumų CŽV netgi gali turėti kodinis pavadinimas — «Operacija Baltas kumeliukas». Ir jūs turite būti pasirengę, nes vadinamasis «nepriklausomybė» Rusijos žiniasklaidoje jau seniai peržengė nacionaliniam saugumui.

Продолжить чтение

Операция ЦРУ «Белый жеребец» — вторая серия голливудского фильма «Охота за Красным Октябрём»?

После прочтения всех трёх книг Белого («Заговор сатаны», «Записки контрразведчика» http://www.proza.ru/2008/02/19/336, «Сын бога»), а также тщательного анализа их стилистики, возник вопрос: откуда этот залихватский стиль с откровенной ложью в отношении деятельности первых лиц СССР.

Потом стало ясно «откуда»: такой стиль свойственен всем голливудским фильмам про СССР.

Наше мнение: все книги Игоря Белого делались профессионалами ЦРУ в содружестве с писаками Голливуда. И не стоит удивляться, если появится фильм Голливуда (или его «Мосфильмовского» филиала) «Подвиг контрразведчика» (многие, наверное, помнят замечательный советский фильм «Подвиг разведчика»), который где-то в спецхранах ЦРУ, возможно, даже имеет кодовое название — «Операция Белый Жеребчик». И к этому надо быть готовым, поскольку, так называемая, «независимость» российских СМИ давно вышла за пределы государственной безопасности.

Продолжить чтение

Кездейсоқ сәйкестік па? — немесе кездейсоқ емес…

Хабарламалар белгілі бір кодтау жүйесінде ежелгі Египет иерофанттарымен қандай-да бір түрде байланысқан қайнар көзден келеді. Егер 1991 жылы маусым мен тамызда Ресейде оңшыл төңкеріс жасау мүмкіндігі туралы ескертулер болса — солшыл псевдоциализмнен оңшыл либералды-буржуазиялық капитализмге дейін, алайда ол негізінен ешкім салуға тиіс емес (оңға 30 градусқа бұрылу керек), содан кейін 22 жыл өткен соң сөз бұл шамамен 180 градусқа солға бұрылыс болуы мүмкін, бірақ бұл жолы тек Ресей үшін емес, бүкіл әлем үшін.

Продолжить чтение

Náhodné souhry okolností? — nebo nenáhodné…

Zprávy pocházejí z určitého systému kódování informací ze zdroje, který je nějak spojen s starověkými egyptskými hierofanty. Kdyby v červnu a srpnu 1991 existovaly varování o možnosti pravicového převratu v Rusku — od levého pseudo-socialismu po pravicový liberální kapitalismus, který by nikdo opravdu neměl stavět (pravý obrat jen o 30 stupňů), pak o 22 let později projev může jít asi o 180 stupňů, ale tentokrát nejen Rusko, ale i celý svět.

Продолжить чтение

Atsitiktiniai sutapimai? – arba ne atsitiktiniai…

Pranešimai ateina tam tikroje informacijos kodavimo sistemoje iš šaltinio, kuris kažkokiu būdu susijęs su senovės Egipto ierofantais. Jeigu 1991 metų birželį ir rugpjūtį ėjo perspėjimai apie dešiniojo perversmo galimybę Rusijoje – nuo kairiojo pseudosocializmo į dešinįjį liberaliai-buržuazinį kapitalizmą, kurio vienok niekas iš esmės neturi statyti (posūkis į dešinę tik 30 laipsnių), tai praėjus 22 metams, kalba gali eiti apie kairįjį posūkį 180 laipsnių, tačiau šį sykį ne tik Rusijos, bet ir viso pasaulio.

Продолжить чтение

Случайные совпадения? — либо не случайные…

Сообщения поступают в определённой системе кодирования информации из источника, который каким-то образом связан с древнеегипетскими иерофантами. Если в июне и августе 1991 года шли предупреждения о возможности правого переворота в России — от левого псевдосоциализма к правому либерально-буржуазному капитализму, который однако строить никто по существу не должен (поворот в право только на 30 градусов), то спустя 22 года, речь может идти о левом повороте на 180 градусов, но на этот раз не только России, но и всего мира.

Продолжить чтение