O novém globálním pořadu dne

Rusko v globálním historickém procesu

Vítězství SSSR nad spojenými silami Západu, včetně USA, kardinálně změnilo politickou mapu světa. Vytvořila předpoklady pro revoluce v Číně, Indii, Koreji, Vietnamu. K polovině 20. století už svět nebyl tak stejnorodý jako na jeho začátku. V Africe, Jižní a Centrální Americe, na Blízkém Východě a v Jihovýchodní Asii se objevily země, které už měly volbu – budovat socialismus nebo kapitalismus? Jinými slovy, Rusko se stalo dominantním faktorem rozvoje lidské společnosti ve 20. století, a svým ekonomickým a vojenským potenciálem druhou supervelmocí po USA. A přesto se na Západě a ve stanu liberálů kultivoval pohled na Rusko jako na jednu z nejzaostalejších zemí. Jak to vypadá s danou dominantou ve 21. století?

Jedna z hlavních podmínek nové globální agendy je to, že musí být přitažlivá pro všechny národy světa bez ohledu na jejich národnost nebo rasu a chyby historické minulosti. Na planetě Zemi se zavčas v souladu s Úmyslem nevyhnutelně zformuje jediná globální civilizace. Pokud se díváme na veškerou historii post-potopní civilizace z tohoto pohledu, pak představuje nekonečný řetěz velkých a malých válek o to, jaká bude pozemská civilizace budoucnosti. V poslední návnadě biblické strategie — „americkém snu“ — se stalo jasným, že místo pro člověka se v ní nepředpokládá a že ten „sen“ může být realizován jen na základě živočišného typu struktury psychiky, zombie a démonického typu struktury psychiky.

Výše vyložený požadavek o přechodu k nové globální agendě není produkt subjektivizmu a z něj pramenících sporů o mravech a politickém uspořádání. Je to objektivní požadavek, protože pro zabezpečení spotřebitele podle standardů „střední třídy“ USA a uskutečnění „amerického snu“ pro všechny obyvatele Země by byly třeba zdroje několika takových planet jako Země, a to při tom, že už dnes spotřebovává lidstvo přibližně za půl roku tolik zdrojů, že je na jejich obnovu třeba rok i více. Tj. při věrnosti tradicím minulosti lidstvo nevyhnutelně směřuje ke globální biosférně-sociální (ekologické) katastrofě. Takže požadavek změny globální agendy je objektivní varování pro celé lidstvo.

Предыдущие материалы

О новой глобальной повестке дня

Россия в глобальном историческом процессе

Победа СССР над объединённым Западом, включая и США, кардинально изменила политическую карту мира. Она создала предпосылки для революций в Китае, Индии, Корее, Вьетнаме. К середине ХХ века мир уже больше не был так однообразен как в его начале. В Африке, Южной и Центральной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии появились страны, у которых уже был выбор — строить капитализм или социализм? Другими словами, Россия несомненно стала доминирующим фактором развития всего общества планеты Земля в ХХ веке, а по своему экономическому и военному потенциалу стала второй после США сверхдержавой мира. И, тем не менее, на Западе и в стане либералов культивировалось мнение о России, как об одной из самых отсталых стран. А как обстоит дело с этой доминантой в XXI веке?

Продолжить чтение

Pokračování analytické poznámky «О aktuální situaci» č.6 (127) Konceptuální kabala Pravoslaví a jak se může Pravoslaví transformovat

Konceptuální kabala Pravoslaví a jak se může Pravoslaví transformovat

Než si přečtete tuto poznámku, důrazně doporučujeme, abyste znovu přečítali Puškinovu «Gavriliadu», aby vstoupil do určité nálady.

Puškin psal: „Pravdu znají všichni, kromě vyvolených.“ Je to o tom, že Pravda je dostupná (na nevědomých úrovních psychiky) celé společnosti, ale je nedostupná „elitám“. Jinými slovy, vše následující v tomto textu je známo všem na úrovni obrazů (tj. na nevědomých úrovních psychiky), ale pro ty, kdo se považuje za „elitu“ společnosti, je to nedostupné. Toto je preambule, dále k podstatě.

 1. «Nová doktrína Putina»
 2. Kam se „elitě“ podít?
 3. Boží dopuštění v procesech zotročení národů
 4. Svědomí jako základ osobnostního a společenského rozvoje
 5. Závěr o dvou učeních

Продолжить чтение

Развитие записки О текущем моменте №6(127), 2016г. Концептуальная кабала Православия или как ему преобразиться

Перед чтением данной записки настоятельно рекомендуем перечитать пушкинскую «Гавриилиаду», чтобы войти в определённое настроение.

У А.С. Пушкина есть такая фраза: «Правду знают все, кроме избранных». Это о том, что истина доступна (на бессознательных уровнях психики) всему обществу, но непостижима для «элиты». Другими словами, всё последующее в этой статье — известно всем на уровне образов (т.е. на бессознательных уровнях психики), а вот для тех, кто мнит себя «элитой» общества — это знание недоступно. Это — преамбула, далее — по существу заявленной темы.

 1. «Новая доктрина Путина»
  • А как обстоят дела на Западе?
  • Что же беспокоит Запад?
 2. Куда податься «элите»?
  • Что мы знаем о хилиазме?
 3. Попущение в процессах порабощения народов
  • Догмат о жертве Праведника
  • Догмат о грехопадении
  • Догмат о Троице
 4. Совесть, как основа личностного и общественного развития
  • Об атеизмах двух видов
 5. Заключение о двух учениях
  • Реформированное православие, как основа развития России

Продолжить чтение

Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

Predslov

 1. «Druhé Evanjelium»
  • O apoštolovi Pavlovi
  • O dejinách kresťanstva
  • O Biblii a jej autoroch
  • O prácach Otcov cirkvi
  • O židoch
 2. Obdobie Čiernej Madony
  • О stave predkresťanskej Rusi
  • Hospodársky rozkvet a kult Čiernej Madony
 3. Udalosti v Európe po roku 1300
 4. Ako bola uskutočnená zámena
  • Rád templárov
  • Avignonské zajatie „pápežov“
  • Koncil v Kostnici
  • Ferraro-Florentský koncil
  • Tridentský koncil
  • Rozhodnutia Tridentského koncilu
  • Inkvizícia na Západe
  • Teoretický» základ inkvizície
  • Základné herézy. V čom je podstata?
  • Bogomilovia (katari)
  • Ariáni a osobitosti ich vierouky
  • Vzťah slovanskej viery s ariánstvom, katarmi a bogomilmi
  • Bolo na Rusi dvojvierie?
 5. «Hybridná vojna» proti Rusi
  • „Smuta“ – Nepokoje
  • Príchod Romanovcov
  • Vytvorenie mýtu o krstení Rusi — viditeľná ruka Vatikánu
  • Kedy prijal Vladimír kresťanstvo?
  • Rozkol
  • O úlohe Grékov a Kyjevčanov v organizácii rozkolu
  • Úloha židovstva
  • Nikon
  • Stav náboženstva v Rusku na konci 17. storočia
  • «Spoveď» Ignáca Soloveckého
  • Opatrenia proti «bohorúhačom»
  • Príznaky katolicizmu, ktoré sa objavili na Rusi v 17. storočí
  • Každý pracuje na toho, kto chápe viac…
  • Za Petra I.
  • Po Petrovi I.
  • Mikuláš I. a katolíci
  • Katolíci, Gréci ani kyjevskí uniáti nezvládli im zadanú úlohu

Záver

Продолжить чтение

How and why are Scriptures made «sacred»?

Preface…

 1. «The Second Gospel»
  • On the apostle Paul
  • On the history of Christianity
  • On the Bible and its components
  • On the writings of the church fathers
  • On Jews
 2. Time of the Black Madonna
  • On the state of pre-Christian Rus`
  • Economic prosperity and the cult of the Black Madonna
 3. The events in Europe after 1300
 4. How was the substitution made
  • The Council of Constance
  • The Council of Florence
  • The Council of Trent
  • Decisions of the Council of Trent
  • The Inquisition in the West
  • «Theoretical» basis for the Inquisition
  • The main heresies What is the essence?
  • The Bogomils (The Cathars)
  • The Arians and features of their religious doctrine
  • Interrelationship of Slavic religious doctrine with the Arianism, the Cathars and the Bogomils
  • Did dual faith exist in Russia?
 5. «Hybrid war» against Rus`
  • The Time of Troubles
  • Romanovs come to power
  • Creation of Rus` baptism myth — hand of the Vatican is obvious
  • When did Vladimir convert to the Christianity?
  • The Schism (Raskol)
  • On the role of the Greeks and natives of Kiev in organizing schism
  • The role of the Jews
  • Nikon
  • State of religion in Russia at the end of the XVII century
  • «Confession» by Ignatius of the Solovki
  • The Legislative codes against «blasphemy»
  • Signs of Catholicism, appeared in Russia in the XVII century
  • Each works for someone who understands more
  • At the time of Peter I
  • After Peter I
  • Nicholas I and the Catholics
  • Catholics, Greeks and Kiev Uniats have not coped with set tasks

Conclusion

Продолжить чтение

Как и для чего писания делаются «священными»?

Предисловие

 1. «Второе Евангелие»
  • Об апостоле Павле
  • Об истории христианства
  • О Библии и её составляющих
  • О трудах отцов церкви
  • Об иудеях
 2. Время Черной Мадонны
  • О состоянии дохристианской Руси
  • Экономическое процветание и культ Черной Мадонны
 3. События в Европе после 1300 года
 4. Как была осуществлена подмена
  • Констанцский собор
  • Ферраро-Флорентийский собор
  • Тридентский собор
  • Решения Тридентского собора
  • Инквизиция на Западе
  • «Теоретическая» основа инквизиции
  • Основные ереси. В чём суть?
  • Богомилы (катары)
  • Ариане и особенности их вероучения
  • Взаимосвязь славянской веры с арианством, катарами и богомилами
  • Было ли на Руси двоеверие?
 5. «Гибридная война» против Руси
  • Смута
  • Приход Романовых
  • Создание мифа о крещение Руси — видна рука Ватикана
  • Когда Владимир принял христианство?
  • Раскол
  • О роли греков и киевлян в организации раскола
  • Роль иудейства
  • Никон
  • Состояние религии в России в конце XVII века
  • «Исповедание» Игнатия Соловецкого
  • Уложения против «богохульства»
  • Признаки католицизма, появившиеся на Руси в XVII веке
  • Каждый работает на того, кто понимает больше
  • При Петре I
  • После Петра I
  • Николай I и католики
  • Католики, греки и киевские униаты не справились с возложенной на них задачей

Заключение

Продолжить чтение

О текущем моменте №5(126), 2016г. Навстречу выборам депутатов Госдумы

 1. Народовластие: реальное и иллюзорное
 2. Политические партии России и их суть
  • Общая характеристика всех политических партий России
  • «Единая Россия»
  • ЛДПР
  • КПРФ
  • «Справедливая Россия»
  • «Великое Отечество»

Приложение. Шесть приоритетов обобщённых средств управления / оружия

Продолжить чтение