О системе образования

Настоящая аналитическая записка представляет собой один из разделов рабочих материалов 5-го тома постановочных материалов учебного курса ВП СССР «Основы социологии», переработанный для самостоятельной публикации.

 1. Итоги «развития» системы образования под властью библейского проекта
 2. Какой должна быть школа

Приложение. Фрагмент статьи Е.Ш. Буха «Лесгафт и его теория формирования нравственных основ личности»

Из всего множества субкультур любого культурно своеобразного общества РЕШАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БУДУЩЕЕ ОКАЗЫВАЕТ СУБКУЛЬТУРА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, СУБКУЛЬТУРА ПОДГОТОВКИ ИХ К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ, т.е. педагогическая субкультура. Её носителями являются институт семьи и система образования.

Это утверждение по-своему справедливо как в отношении будущего самого́ культурно своеобразного общества, так и в отношении будущего всего человечества.

Предыдущие материалы

«Ағымдағы сәт туралы», No2 (123), ақпан 2016 ж. Жер конспирациялы жобасынан шыға бастады

Сонымен, 20 жыл бұрын 28.11.1995 жылы ҚҚТ төменгі палатада — Мемлекеттік Думада парламенттік тыңдау режимінен өткен екен. Неге бұл мүмкін болған? — Тек сол кезде Думаның басшылығында ешкім не болып жатқанын ештеңе түсінбейтіндіктен болған. 20 жылдан кейін ҚҚТ (оның бағалау бөлігі) іс жүзінде Федерация Кеңесінде парламенттік тыңдау режимін қайталайды, бірақ … спикердің де, Федерация Кеңесінің барлық мүшелерінің де санасын айналып өтеді. Тағы да ешкім ештеңе түсінбеді, өйткені бұл жолы спикер де, баяндаманы мақұлдаған Федерация Кеңесінің мүшелері де олардың саналарын айналып өтіп пайдаланылды. Соған қарамастан Федерация Кеңесі алдында таңдау тұр: Ковальчуктің айтқанымен қалай байланысуға болады — құл иелерінің «элитасына» ену? немесе ғаламданудың баламалы жобасын жүзеге асыру үшін, «жетілген адам сәтсіз адамнан бандерлог ретінде қалай ерекшеленеді?» деген сұраққа іс жүзінде жауап бере отырып. — Федерация Кеңестің нақты жауабы жоқ, бірақ әдепкі қалпы бойынша — соңғы бірнеше онжылдықтардағы саясат негізінде — бірінші жауап: құл иелерінің ғаламдық «элитасына» ену керек. — Оларды сол жаққа кім жібереді? ол жерде олар кімге керек?

Біздің әмбебап сауаттылық пен басқарудың барлық салаларында «ғалымдардың» көптігі кезінде бұл қалай болуы мүмкін? Біздің Козма Прутковтың — КСРО-ның Iшкі Предикторының жол салушының түсіндірмесі бар: 1) «Тар шеңберлі маман іріңді ісікқа ұқсас», 2) «Философ болашақ пен өткен қайғы-қасіретті жеңеді, бірақ оны қазіргі заман оңай жеңеді» — бұл гносеологиялық (когнитивті және шығармашылық) мәдениеттің дәлелділіксіздігі туралы. (жалпы басқару элементтерінің бірінші басымдығы). Бірақ журналистер қанша айқайласа да: «Конспираторлар!!! Конспираторлар!!! Бұл ғылыми емес» осы сәттен бастап — 2016 жылғы 8 ақпанда ҚҚТ Ресей Федерациясының екі палатасының барлық заң шығарушы билігі тұрғысынан заңды болады.

Қоғамдық қауіпсіздік тұжырымдамасы (бұдан әрі — ҚҚТ) 25 жыл бойы жұмыс істейді. Осы кезеңде 5 ұрпақ ересек өмірге қадам басты . ҚҚТ мәтіндерде, бейнематериалдарда және эгрегорлық-матрицалық деңгейде бар (егер біреу «эгрегорлық-матрицалық деңгей» ұғымын ұнатпаса, онда ноосфералық деңгейде ). «Ноосфера» ұғымы 100 жылға жуық уақыт өмір сүрсе де, ресми ғылым оған күмәнмен қарайды: бір жағынан — Вернадский данышпаны, ал екінші жағынан көптеген данышпандар «өзін ғажап етіп көрсету» болып келеді; және Вернадский мен Шарден ноосфера бар деп айтса да, сіз оны қолыңызбен ұстай алмайсыз, сәйкесінше оның тіршілігі мен белсенділігін дәлелдейтін «тура дәлелдер» де жоқ.

Продолжить чтение

«O aktuálnom dianí», № 2 (123) Zem vychádza z konšpiračného projektu

Zem vychádza z konšpiračného projektu

A vyzerá to tak, že pred 20 rokmi 28.11.1995 — KSB prešla režimom parlamentných čítaní v dolnej komore, v Štátnej Dume. Prečo sa to stalo možným? — Len vďaka tomu, že vtedy vo vedení Dumy nikto nerozumel ničomu z toho čo prebiehalo. A o 20 rokov neskôr, KSB v podstate znova prechádza režimom parlamentných čítaní v Rade Federácie, ale… pomimo vedomie i referenta, aj všetkých členov Rady Federácie. A znova nikto nič nepochopil, pretože tento raz aj referent, aj členovia Rady Federácie ktorí schválili referát, boli využití bez ich vedomia. Ničmenej, Rada Federácie stojí pred voľbou, ako sa postaviť k tomu, čo ohlásil Kovaľčuk: drať sa do «elity» otrokárov? Alebo realizovať alternatívny projekt globalizácie, prakticky si dajúc aj odpoveď na otázku «čím sa banderlog, ktorý sa nestal Človekom odlišuje od toho, ktorý sa Človekom stal?» — Rada Federácie jasnú odpoveď nemá, ale automaticky — na osnove politiky niekoľkých posledných desaťročí — prvá odpoveď znie: treba sa predrať do globálnej «elity» otrokárov. — Hej, ale kto ich tam pustí? Komu tam budú potrební?

Ako sa to mohlo stať v našej ére všeobecnej gramotnosti a množstva «vedcov» vo všetkých sférach riadiacej činnosti? Vysvetlenie existuje u nášho Kozmu Prutkova — predchodcu VP ZSSR: 1) «Úzko špecializovaný odborník je podobný opuchline», 2) «filozof ľahko víťazí nad zármutkom minulým a budúcim, ale oveľa ľahšie býva porazený tým súčasným» — je to o neadekvátnosti gnozeologickej (poznávaco-tvorivej) kultúry (1.priorita zovšeobecnených prostriedkov riadenia). No akokoľvek by žurnalisti kričali: «Konšpirátori!!! Konšpirátori!!! Je to nevedecké» od tejto chvíle — 8.februára 2016 sa KSB stáva legitímnou z uhla pohľadu celej zákonodarnej moci oboch komôr RF.

Takže od februára 2016 možno de-facto brať vec tak, že KSB prešla režimom parlamentných čítaní v oboch komorách ruského parlamentu. Priznanie tejto skutočnosti de-jure — je len otázkou času. Pokúsime sa dať odpoveď na otázku: ako sa to mohlo stať v našej špecificky vzdelanej dobe?

Продолжить чтение

О текущем моменте №2(123), 2016г. Земля выходит из конспирологического проекта

28.11.1995 г. КОБ прошла режим парламентских слушаний в нижней палате — в Государственной думе. Почему это стало возможным? — Только потому, что тогда в руководстве Думы никто ничего не понимал в происходящем. А 20 лет спустя КОБ (её оценочная часть) по сути проходит повторно режим парламентских слушаний в СФ, но… в обход сознания и докладчика, и всех членов СФ. И снова никто ничего не понял, потому что на этот раз и докладчик, и члены СФ, одобрившие доклад, были использованы в обход их сознания.

Как это могло случиться в наше время всеобщей грамотности и обилия «учёных» во всех сферах управленческой деятельности? Объяснение есть у нашего Козьмы Пруткова — предшественника ВП СССР: 1) «Узкий специалист подобен флюсу», 2) «Философ легко торжествует над будущею и минувшею скорбями, но он же легко побеждается настоящею» — это о несостоятельности гносеологической (познавательно-творческой) культуры (первый приоритет обобщённых средств управления). Но сколько бы ни кричали журналисты: «Конспирологи!!! Конспирологи!!! Это антинаучно» с этого момента — 8 февраля 2016 года КОБ становится легитимной с точки зрения всей законодательной власти обеих палат РФ.

Так что с февраля 2016 г. можно де-факто считать, что КОБ прошла режим парламентских слушаний в обеих палатах российского парламента. Признание этого факта де-юре — это лишь вопрос времени. Попытаемся ответить на вопрос: почему такое могло произойти в наш специфически просвещённый век?

Продолжить чтение

О текущем моменте №1(122), 2016г. О безбудущности либеральных вожделений

На протяжении уже почти полутора лет СМИ сосредотачивают внимание населения на курсе рубля, ценах на нефть, санкциях Запада в отношении России и реакции Центробанка, администрации президента, правительства и Думы на эти факторы. Всё это в совокупности таково, что потребительское благополучие подавляющей массы населения России стало хуже, чем было в 2013 г., а в перспективе не предвидится, что оно станет лучше при продолжении прежней либерально-рыночной экономической политики.

Возражающие либеральным взглядам «патриотически» ориентированные СМИ в своей информационной политике были бы убедительны, если бы общее ухудшение экономического положения большинства населения государственная власть смогла бы компенсировать. Но попытки убедить читателей и телезрителей в правильности реакции Центробанка, Правительства, администрации президента на конъюнктуру мировых рынков и санкции Запада, в эффективности принимаемых ими мер по развитию реального сектора экономики нашей страны — оказываются не состоятельными в силу того, что носят характер демагогии на финансово-экономические темы и заведомого вздора.

Продолжить чтение

Реальность как воплощение фантастики прошлого

О техносферной религии материалистического атеизма


Как уже неоднократно говорилось, глобализация — процесс объективный в силу биологического единства человечества, расселившегося почти что по всей Земле. Сутью её является построение некой культуры, в которой в будущем объединится всё человечество. И вопрос в том, какой будет эта культура. Ныне глобализация вступила в новый этап. Он принципиально отличается от предшествующего в том числе и в аспекте технологий управления толпо-«элитарным» обществом и поддержания устойчивости толпо-«элитаризма».

Продолжить чтение

От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии (ред. 2015 г)

«Юридическая чума» на Руси, как инструмент реализации антигосударственного управления

Предисловие к цензурированному изданию 2015г. книги ВП СССР «Либерализм – враг свободы…»
Анамнез юридической системы
Как «экстремизаторы» засудили книгу «От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии»

От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии

О психологической подоплёке личности и её целенаправленном изменении

Книга посвящена рассмотрению вопроса о взаимном соответствии «больших идей», на основе которых организуется жизнь общества, и психологической подоплёки личностей, живущих в этом обществе; а также вопросу о приведении психологической подоплёки в соответствие Жизни и жизненно состоятельным идеям.

Корпоративность — объединение индивидов для осуществления коллективными усилиями их личных целей, не осуществимых в одиночку и потому ставших на какое-то определённое время для них вынужденно общими или взаимно дополняющими, достижение которых представляется им возможным в течение ограниченных сроков — в пределах продолжительности жизни каждого из них (возможно, что по принципу «чем быстрее и полнее — тем лучше»).

Коллективная психика, в которой выражается человечный тип строя психики множества личностей, на протяжении нескольких лет в материалах КОБ именуется словом «соборность». Соборность же в структуре коллективного духа человечества и его народов занимает иерархически наивысшее положение в смысле способности оказывать воздействие на течение событий, блокировать и поддерживать деятельность других эгрегоров и быть свободной от подчинённости её другим эгрегорам, поскольку представители соборности, пропуская при человечном типе строя психики через свою психику информационно-алгоритмическое наполнение прочих эгрегоров, таким образом входят в них, обладая наивысшим иерархическим статусом, либо по отношению к ним выступают в качестве управленцев — «менеджеров» и «программистов»

Продолжить чтение

Либeрaлизм — врaг свoбoды (ред. 2015 г)

«Юридическая чума» на Руси, как инструмент реализации антигосударственного управления

Предисловие к цензурированному изданию 2015г. книги ВП СССР «Либерализм – враг свободы…»
Анамнез юридической системы
Как «экстремизаторы» засудили книгу «Либерализм – враг свободы»

Миссия России в XXI веке: по Чубайсу… и на самом деле

Предисловие

 1. Чему научили — то и получили
 2. Головокружение от «успехов»
 3. Лукавое дело СПС
 4. Либералы — не свободолюбцы: либералы — поработители
  1. Определимся в терминах: Что есть либерализм и что есть свобода
  2. Экономический либерализм как средство порабощения людей и народов
 5. Экономическая свобода и государственность гражданского общества
 6. Миссия России
 • Приложение. Почему «антисемиты» это — те, кого ненавидят библейцы

Продолжить чтение

И будете искать, кому бы продаться, но не будет на вас покупающего… (ред. 2015 года)

«Юридическая чума» на Руси как инструмент реализации антигосударственного управления

Предисловие к цензурированному изданию 2015г. книги ВП СССР «И будете искать, кому бы продаться, но не будет на вас покупающего…»
Анамнез юридической системы
Как «экстремизаторы» засудили книгу «И будете искать, кому бы продаться, но не будет на вас покупающего…»

И будете искать, кому бы продаться, но не будет на вас покупающего…

 1. Доминанта глобальной политики
 2. Тестирование общества как инструмент глобальной политики
 3. Блэр не приехал на 60-летие Победы: что бы это значило?
 4. Физико-этическая обусловленность как неприятных неожиданностей, так и заведомого успеха в быту и в политике

Продолжить чтение

К Богодержавию (ред. 2015 г)

«Юридическая чума» на Руси, как инструмент реализации антигосударственного управления

Предисловие к цензурированному изданию 2015г. книги ВП СССР «К Богодержавию…»
Анамнез юридической системы
Как «экстремизаторы» засудили книгу «К Богодержавию…»

К Богодержавию…

Настоящее состояние, в котором пребывает человечество, каждый народ, любая из социальных групп, каждый человек лично, возникло как результат их действий на основе всего их прошлого внимания миру, их желаний, мышления, мнений — своих и чужих, как принятых, так и отвергнутых. То есть современное состояние их всех — следствие и вещественное выражение духовной культуры прошлого. Также и будущее всех и каждого определяется в настоящем сложившейся их духовной культурой и направленностью изменений в ней.

Есть люди, которые сами видят и сами определяют своё отношение к увиденному; есть люди, которым достаточно указать «пальцем», и они обратят внимание на то, что ранее проходило мимо их восприятия, и будут вести себя соответственно.

Есть люди, которые будут сомневаться не только в существовании опасности, на которую им указали, но будут сомневаться и в существовании того, кто их от неё предостерегает и его «перста указующего»; есть люди, для самомнения которых неприемлемо, кто и как их предостерегает, и они будут игнорировать предостережение будто его вовсе не было. Но рано или поздно эти все столкнутся с тем, от чего их предостерегали, но изменить что-либо будет уже вне их возможностей.

В настоящее время культура мировосприятия, мышления и взаимопонимания крайне поверхностна и примитивна: подавляющее большинство людей осуществляет обмен пустыми формами разнообразных «языковых» описаний, наполняя воспринятые пустые (безобразные) формы своей образной отсебятиной на основе бессознательных автоматизмов, не задумываясь о понятийной адресации ни у себя в душе, ни в душе тех, к кому они обращаются или слушают.

Многие при этом не понимают, что живое слово, исходящее из живых уст, как в прочем и мысль, проскользнувшая в душе, — само материально (энергия); оно — часть объективной общей всем реальности и изменяют течение процессов самим фактом его произнесения или иного оглашения.

Духовная культура каждого человека произрастает в объемлющей её духовной культуре его народа и человечества в целом. Они оказывают взаимное влияние друг на друга.

Вопрос только в том:

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ОБЛАДАЕТ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА, ВЫРАЖАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО, СВОЙСТВЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ ВО ВСЕЛЕННОЙ.

Продолжить чтение