„Alternatyvioji istorija“: intelektualinis onanizmas, masinė psichozė, politinė technologija…

Šiandiena daugeliui atrodo nepelnytai kenksminga jų atžvilgiu, o kadangi dabartis – praeities pasekmė, tai ir praeitis tuo pavidalu, kokiu ji įvyko tikrovėje, taipogi priimtina toli gražu ne visiems ir ne visais savo aspektais. Ir žmonių psichika reaguoja į šį nepasitenkinimą praeitimi ir dabartimi.

Jeigu žmonės nesusimąsto apie savo bendrystę su kitais juos supančiais asmenimis ir žmonija apskritai, tai jie psichologiškai gali pasitraukti „gyventi“ į pasakų pasaulius (tokius kaip meninis Tolkieno palikimas, „Narnijos kronikos“, „Ksena karių princesė“, „Konanas barbaras“, „Sostų kova“ ir panašiai), į šio pasaulio realybę sugrįždami iš jų tik tam, kad pamaitinti ir aprūpinti savo laikino kūno poreikius.

 1. Subkultūra alternatyvioji istorija“
 2. Tikroji istorinė praeitis, istorinis mokslas ir pastarojo istorijos koncepcijos, „alternatyvioji istorija“: ryšys su ateitimi

Предыдущие материалы

«Alternativní historie»: intelektuální masturbace, masová psychóza, politická technologie…

Současnost se mnohým jeví jako nezaslouženě škodlivá ve vztahu k nim, ale pokud je současnost důsledkem minulosti, pak i minulost v té podobě, v jaké měla místo ve skutečnosti, není přijatelná zdaleka ne pro všechny a ne ve všech jejích aspektech. Nu a psychika lidí reaguje na tuto nespokojenost s minulostí i současností.

Pokud se lidé nezamyslí nad svým spolužitím s ostatními svými současníky a s lidstvem jako celkem, mohou psychicky odejít «žít» do vymyšlených světů (umělecké dědictví Toolkiena, «Letopisy Narnie», «Xena princezna bojovnice», «Barbar Conan», «Hra o trůny» a t.d.), ze kterých se vrací do reality tohoto světa pouze proto, aby se najedli a obstarali životní potřeby svého smrtelného těla.

 1. Subkultura «alternativní historie»
 2. Skutečná historická minulost, historická věda a její koncepce historie, «alternativní historie»: vztahy s budoucností

Продолжить чтение

«Альтернативная история»: интеллектуальный онанизм, массовый психоз, политтехнология…

Настоящее многим представляется незаслуженно вредоносным по отношению к ним, но поскольку настоящее — следствие прошлого, то и прошлое в том виде, в каком оно имело место в действительности, тоже приемлемо далеко не всем и не во всех его аспектах. И психика людей реагирует на эту неудовлетворённость прошлым и настоящим.

Если люди не задумываются о своей общности с другими современниками и человечеством в целом, то они могут психологически уйти «жить» в сказочные миры (художественное наследие Толкиена, «Хроники Нарнии», «Зена королева воинов», «Конан варвар», «Игра престолов» и т.п.), возвращаясь из них к реальности этого мира только для того, чтобы прокормить и обустроить быт своего бренного тела.

 1. Субкультура «альтернативная история»
 2. Действительное историческое прошлое, историческая наука и её концепции истории, «альтернативная история»: взаимосвязи с будущим

Продолжить чтение

A chat with Pushkin in cafe “At Biron”

— Certainly, someone tries to play a Trick on me, — thinks Gray-headed man, — is it for sure George who has decided to play this scene with an animator? I already have told him a joke about lunch for two persons. In addition, after my second visit this waiter asked me whom I was waiting for. And then I answered as a joke – for Pushkin. But this was already last winter. Yes, indeed, there is something unusual in this visitor, also he speaks with some strange intonations. But also, he does not look like the animators, whom are walking here to earn something on making photos for tourists. Well, if Pushkin was here by himself would the visitors of museum-room recognize him or they would accept him for ordinary animator, as me him now. And where has he come from? If he came from his apartment, but then there were plenty of tourists, the museum staff, guard. It seems, that in my desire to speak with poet I went too far. Of course, that was a joke, and I accept this animator as real Pushkin.
All these thoughts have appeared in one moment, but somewhere in a corner of the mind lurked a hope of miracle.
— Who knows maybe he is real… But nobody yet come back from there? And if this is him, then how was he able to come back to our time?
Meanwhile, the visitor ate scrambled eggs and merrily cast a glance on the neighbor.
— So many things I wanted to ask him, and can’t call to my mind something worthwhile. No, of course, he is not real Pushkin. Although, here you are the sideburns, and hair style, and clothes – seemingly everything is real.

Продолжить чтение

Беседа в кафе «у Бирона»

— Ну конечно, меня разыгрывают, — размышляет Седой, — не иначе как Жора решил устроить эту сцену с аниматором? Ведь я ему рассказывал о своей шутке с ужином на двоих. Да и официантка после второго моего прихода всё выспрашивала, кого я жду. А я тогда и ответил ей в шутку — Пушкина. Но ведь это было ещё прошлой зимой. Нет, есть что-то необычное в этом посетителе, и говорит он с какими-то странными интонациями. Но и на аниматора, которые здесь крутятся, чтобы заработать на фото для туристов, не очень-то похож. А ну как, здесь действительно появился бы сам Пушкин, узнали бы его посетители музея-квартиры, или приняли за очередного аниматора, как я сейчас? И откуда он появился? Если из своей квартиры, то там, ведь полно туристов, служащие музея, охрана. Похоже, что в своём желании поговорить с поэтом я зашёл слишком далеко. Ну, конечно, это розыгрыш, а я принимаю аниматора за настоящего Пушкина.
Все эти мысли пролетели в голове в одно мгновение, но где-то в уголке сознания всё-таки таилась надежда на чудо.
— А вдруг настоящий… Но ведь оттуда ещё никто не возвращался? И если это он, то, как у него получилось вернуться в наше время?
Между тем посетитель ел яичницу и весело поглядывал на соседа.
— Так о многом хотел его расспросить и вот ничего стоящего даже вспомнить не могу. Нет, конечно — это не настоящий Пушкин. Хотя вот и бакенбарды, и причёска, и одежда — всё вроде настоящее. Ладно, сейчас он поест, начнём говорить, и всё сразу прояснится.

Продолжить чтение

Konsolidace společnosti: možnosti – iluzorní a reálné

V den 70. výročí vítězství se více než 12 milionů lidí v různých městech a jiných osídlených místech Ruska, stejně jako i v některých postsovětských republikách zúčastnilo akce «Nesmrtelný pluk» , kdy procházeli po ulicích a náměstích s portréty svých příbuzných, padlých ve Velké Vlastenecké válce, jakož i vítězů. Toto je znamení čeho:

 • již došlo ke konsolidaci postsovětské společnosti?
 • nebo došlo k vyjádření naděje desítek milionů na dosažení konsolidace v budoucnu?

Je-li to znamení tužeb a nadějí, jak je uskutečnit?

 1. Výchozí údaje
 2. Konsolidace po liberálnímu
 3. Konsolidace na základě věroučení tradičních náboženství
 4. Jediný funkční princip konsolidace

Продолжить чтение

Visuomenės konsolidacija: variantai – iliuziniai ir realūs

Pergalės 70-mečio dieną daugiau nei 12 milijonų žmonių skirtinguose Rusijos mietuose ir gyvenvietėse, o taipogi kai kuriose potarybinėse respublikose, dalyvavo akcijoje „Nemirtingasis pulkas“ , praeidami gatvėmis ir aikštėmis su portretais savo giminaičių kaip žuvusių Didžiajame Tėvynės kare, taip ir nugalėjusiais jame. Ko ženklas tai buvo:

 • jau įvykusios potarybinės visuomenės konsolidacijos?
 • ar dešimčių milijonų žmonių vilties pasiekti konsolidaciją ateityje?

O jeigu tai svajonių ir vilčių ženklai, tai kaip jas įgyvendinti?

 1. Pradiniai duomenys
 2. Konsolidacija liberaliai
 3. Konsolidacija tradicinių tikėjimų konfesijų pagrindu
 4. Vienintelis veikiantis konsolidacijos principas

Продолжить чтение

Консолидация общества: варианты — иллюзорные и реальные

В день 70-летия Победы более 12 миллионов человек в разных городах и иных населённых пунктах России, а также в некоторых постсоветских республиках приняли участие в акции «Бессмертный полк», пройдя по улицам и площадям с портретами своих родственников как погибших в Великой Отечественной войне, так и победивших в ней. Это знак чего:

 • уже свершившейся консолидации постсоветского общества?
 • либо надежд десятков миллионов на достижение консолидации в будущем?

А если это знак мечты и надежды, то как их воплотить в жизнь?

 1. Исходные данные
 2. Консолидация по-либеральному
 3. Консолидация на основе вероучений традиционных конфессий
 4. Единственный работоспособный принцип консолидации

Продолжить чтение