ДОТУ – Открытый Университет Жизнеречения

Hlavná stránka / Books

Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

Predslov

 1. «Druhé Evanjelium»
  • O apoštolovi Pavlovi
  • O dejinách kresťanstva
  • O Biblii a jej autoroch
  • O prácach Otcov cirkvi
  • O židoch
 2. Obdobie Čiernej Madony
  • О stave predkresťanskej Rusi
  • Hospodársky rozkvet a kult Čiernej Madony
 3. Udalosti v Európe po roku 1300
 4. Ako bola uskutočnená zámena
  • Rád templárov
  • Avignonské zajatie „pápežov“
  • Koncil v Kostnici
  • Ferraro-Florentský koncil
  • Tridentský koncil
  • Rozhodnutia Tridentského koncilu
  • Inkvizícia na Západe
  • Teoretický» základ inkvizície
  • Základné herézy. V čom je podstata?
  • Bogomilovia (katari)
  • Ariáni a osobitosti ich vierouky
  • Vzťah slovanskej viery s ariánstvom, katarmi a bogomilmi
  • Bolo na Rusi dvojvierie?
 5. «Hybridná vojna» proti Rusi
  • „Smuta“ – Nepokoje
  • Príchod Romanovcov
  • Vytvorenie mýtu o krstení Rusi — viditeľná ruka Vatikánu
  • Kedy prijal Vladimír kresťanstvo?
  • Rozkol
  • O úlohe Grékov a Kyjevčanov v organizácii rozkolu
  • Úloha židovstva
  • Nikon
  • Stav náboženstva v Rusku na konci 17. storočia
  • «Spoveď» Ignáca Soloveckého
  • Opatrenia proti «bohorúhačom»
  • Príznaky katolicizmu, ktoré sa objavili na Rusi v 17. storočí
  • Každý pracuje na toho, kto chápe viac…
  • Za Petra I.
  • Po Petrovi I.
  • Mikuláš I. a katolíci
  • Katolíci, Gréci ani kyjevskí uniáti nezvládli im zadanú úlohu

Záver

Vyriešenie problémov vzájomných národných vzťahov v duchu Koncepcie spoločenskej bezpečnosti

Zasvätená 100-mu jubileu publikácie knihy J.V.Stalina «Marxizmus a národnostná otázka»

O likvidácii systému exploatácie «človeka človekom» v mnohonárodnej spoločnosti

 1. Názory štátnej moci na vzájomné národné vzťahy v post-sovietskej RosSiónii a realita
 2. Národy, diaspóry, jednotlivci, mnohonárodná kultúra — mnohonárodná spoločnosť
  1. Stalinská definícia termínu «národ»
  2. Stalinská definícia národa a sociálna realita: národy, ľudy, regionálne civilizácie
  3. Vznik národných kultúr a formovanie hraníc medzi etnikami
  4. Vojny medzi etnikami a povojnový režim v určitom zmysle «mierovej koexistencie»
  5. Diaspóry ako sociálny jav, ich vznik a varianty vzájomných vzťahov so spoločnosťami svojho pobytu a vlasťou
  6. Mravno-psychologické pozadie vzájomných národných vzťahov
 3. Sovietska minulosť, sovietske dedičstvo a vzťah k nim
  1. Antisovietsko-antiruský mýtus Západu a dejinno-politická realita ZSSR a postsovietskej RosSiónie
  2. O likvidácii exploatácie «človeka človekom»
  3. Vzájomné národné vzťahy v ZSSR: teória a prax
   1. Boľševická národná politika na základe interpretácie «mraksizmu» za čias Stalina
   2. Vzájomné národné vzťahy v ZSSR: prax a závery po rozpade ZSSR
 4. Historicky reálny internacizmus a postoj k nemu v spoločnosti
 5. «LGBT»-komunita a internacizmus
 6. Kultúra a osobnosť
 7. Vysvetlivka ku 6. kapitole: Pre niektorých z tých, ktorí práce VP ZSSR čítajú, ale neprijímajú
 8. Tendencie: «živelné procesy» a ich riadenie
  1. Odkiaľ sa čo berie
  2. Z čoho vzniká Vlasť? — Žehnajte žene a pomôžte jej stať sa Ženou a Matkou…
  3. A čo ja sám môžem urobiť?

PRÍLOHY

 1. Vytvorenie jednotlivcami kolektívnej psychiky (egregorov) a súčinnosť osoby a egregorov
 2. Rodina v systéme životných hodnôt 16-17-ročných tínedžerov, žijúcich vo veľkomeste

Dostatočne všeobecná teória riadenia (2011)

Konsenzuálne materiály náučného kurzu Fakulty praktickej matematiky – procesov riadenia Sankt Peterburgskej štátnej univerzity (1997 – 2003)

Vydanie s upresneniami z r. 2004, 2011

Predslov

 1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba?
 2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia
 3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti
 4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jediného variantu budúcnosti
 5. Riadenie: kvalita a optimálnosť
 6. Uzavreté systémy
 7. Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch – bezštruktúrny a na osnove virtuálnych štruktúr
 8. Udržateľnosť riadenia
 9. Schémy riadenia
 10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)
 11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti
 12. Manévre a teória katastrof
 13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu
  1. Pochopenie supersystémov
  2. Osvojenie si potenciálu rozvoja
  3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch
  4. Súborný intelekt v supersystémoch
  5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme
  6. Princíp dodatočnosti informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení
  7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku
  8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou
 14. Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia
 15. Vstup do riadenia

Prílohy

 1. Čo je to moc v davo-„elitárnej“ spoločnosti
 2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti
 3. Prirodzený poriadok vládnutia
 4. Chtíč neprirodzeného
 5. О svetonázore všeobecne a o jeho základe
 6. Čo sa „samo sebou“ rozumie
 7. Моzаiky a kаlеidоskоpy
 8. Svetonázor: “pre všetkých” a «pre úzky kruh, ktorý je vyvolený — riadiť»
 9. Svetonázor pre všetkých ľudí
 10. Cesta k súbornosti
 11. Priaznivý vietor Všemohúceho
 12. Lepšia moc nad samým sebou, než tisícročná moc nad druhými ľuďmi a vecami

Potrebujeme inú školu

Analytický zborník otázok týkajúcich sa pedagogiky

Pracovné materiály na vypracovanie stratégie reformy vzdelávacieho systému

Úvod

 1. Naša epocha a vzdelanostné problémy ľudí
 2. Osvojenie si psychologických praktík naladenia pracovnej nálady, alebo doučovanie učiteľov odborných predmetov?
 3. Základný nedostatok sformovaného systému vzdelávania
 4. Učí škola čítať?
 5. Rodina, škola, spoločnosť
 6. Historická veda a ľudsko-spoločenská náuka: súvislosti
  1. Úvod do témy
  2. Spory o učebnici histórie
  3. Akou musí byť «objektívna» učebnica histórie?
   1. Hľadanie kritérií objektívnosti
   2. «Skrášľovanie» minulosti, «očierňovanie» a «objektívnosť» na osnove hodnoverných faktov
   3. Kategórie, ležiace v základoch objektívnej historickej vedy
   4. Hlavná vlastnosť historického procesu
   5. Predhistória a začiatok dejín dnešnej globálnej civilizácie
  4. Historická veda a ľudsko-spoločenská náuka
 7. Učebnica „Úvod do spoločenskej náuky“ ako prejav profanácie zo strany pedagógov svojho dlhu voči žiakom a spoločnosti
  1. „Spoločenská náuka“ a prírodné vedy
  2. Úvod do humanizmu: do falošného aj do pravého
  3. Čo robí s človekom vyučovanie v ruskej škole?
  4. Kto z ľudí je skutočným Človekom v Živote?
  5. Čo človek potrebuje?
 8. Závery z kapitol 6 a 7
 9. Najdôležitejšia životná zručnosť — umenie dialektiky poznania a tvorenia

Prílohy

 • Úryvky z direktív Rady národnej bezpečnosti USA: 20/1 z 18.augusta 1948 “Naše ciele vo vzťahu k Rusku” a NSC-68 z 30.septembra 1950
 • Predchádzajúca globálna civilizácia a jej dedičstvo

Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči

 1. «Мágia slova» — оbjektívna dannosť
  1. «Мágia slova»: v podaní «lyrika» na premýšľanie
   • Оdbočenie od témy: Оpera a ruský chorovod
  2. «Мágia slová»: v chápaní «fyzikov»
  3. «Мágia slovа»: v riečisku Všedržiteľnosti…
  4. Staroruský a súčasný ruský jazyk
 2. Zmysel slov a zmysel reči
  1. Čo je «slovo»?
   • Vysvetlenie: О doslovnom význame slov
  2. Jazyk v Prírode a príroda (podstata) jazyka
  3. О pojmoch, chápaní sveta, vzájomnom chápaní
  4. О najlepšom chápaní sveta
 3. Jazyky v kultúrnej spolupráci v procese globalizácie
  1. Jazyky a globálny historický proces
  2. Varianty globalizácie
  3. Čistota živého jazyka: zdanlivá i skutočná
   1. Podstata problému v súčasnosti
   2. Jazykový štandard „Výkladového slovníka živého veľkoruského jazyka“ V. I.Daľja
   3. Kultúra reči v Koncepcii spoločenskej bezpečnosti

Príloha F.I. Tjutčev o Ruskom jazyku

Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

O prirodzenom, no „zabudnutom“ spôsobe chápania človekom Pravdy Života

Dialektika a postoj k nej sú pomerne významnou témou, nakoľko história celého 20. storočia bola predovšetkým odzrkadlením pokusov vyriešiť životné problémy národných spoločenstiev i celého ľudstva na základe filozofie, ktorá dostala názov «dialektický materializmus». A kým nebude táto skúsenosť prehodnotená adekvátne vzhľadom na svoju pravdivú podstatu a úlohu v dejinách ľudstva, tak zdedené chyby filozofickej vedy z minulosti, a tiež chyba pohŕdania nutnosťou pestovať v ľuďoch zručnosť pravdoverného analyzovania Života — budú zárodkom nevyhnutných nešťastí, pretože podľa toho ako analyzujeme Život, tak sa v ňom aj správame, pričom mnohonásobne žneme plody činov jak našich vlastných, tak aj činov našich predkov, odovzdávajúc takto nevyhnutnosť žatvy plodov našej sejby — potomkom.

Matrica a “Matrica” — dva protiklady

(О recepte k získaniu „slobody“ vo filme „Matrix“)

 1. A je tu film
 2. Lov na človeka a otázky života a smrti
 3. Matematika a Boží Zámer
 4. “Matričné” riadenie
 5. O matriciach a egregoroch
 6. Oslobodenie je v Premene obsahu, a nie v zmene výzoru

Smutné dedičstvo Atlantídy

Trockizmus — to je «včerajšok», no určite nie «zajtrajšok»

Úvod

 1. Pohľad skrze masky a šou
 2. Globálne scenáre
 3. Diogenes: „Hľadám človeka…”
 4. O čom mlčí historický mýtus
 5. Vynútenosť psychického trockizmu
 6. Kto zahynie pod kolesom histórie
 7. Spoločnosť, slobodná od ideológie